luat thuong mai

Iu 8 c quan qun l nh nc v hot ng thng mi 1 chnh ph

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Commercial activities must comply with the Commercial Law and relevant laws. 2. Particular commercial activities provided for in other laws shall comply with the provisions of such laws. 3. Commercial activities which are not provided for in the Commercial Law and other laws shall comply with the provisions of the Civil Code. Article 5.- Application of treaties, foreign laws and international commercial practices 1. Where a treaty to which Vietnam is a contracting party stipulates the application of foreign laws or international commercial practices, or contain provisions different from those of this Law, the provisions of such treaty shall apply. 2. Parties to commercial transactions involving foreign elements may agree to động đại diện cho thương nhân, môi giới thương mại, uỷ thác mua bán hàng hoá và đại lý thương mại. 12. Vi phạm hợp đồng là việc một bên không thực hiện, thực hiện không đầy đủ hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ theo thoả thuận giữa các bên hoặc theo quy định của Luật này. 13. Vi phạm cơ bản là sự vi phạm hợp đồng của một bên gây thiệt hại cho bên kia đến mức làm cho bên kia không đạt được mục đích của việc giao kết hợp đồng. 14. Xuất xứ hàng hoá là nước hoặc vùng lãnh thổ nơi sản xuất ra toàn bộ hàng hoá hoặc nơi thực hiện công đoạn chế biến cơ bản cuối cùng đối với hàng hoá trong trường hợp có nhiều nước hoặc vùng lãnh thổ tham gia vào quá trình sản xuất hàng hoá đó. 1...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online