luat thuong mai

Sale promotion specified in clause 4 article 92 of

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: he purchaser's right to possession of the goods. Article 60.- Pass of risks in case of purchase and sale of goods in transportation Unless otherwise agreed, if the subject matter of the contract is goods in transportation, the risk of goods loss or damage shall be passed to the purchaser as from the time the contract is entered into. Article 61.- Pass of risks in other cases Unless otherwise agreed, the pass of risks in other cases is provided for as follows: 1. For cases not specified in Articles 57, 58, 59 and 60 of this Law, the risk of goods loss or damage is to be passed to the purchaser as from the time the goods fall under the purchaser's right of disposal and the purchaser breaches the contract by rejecting the goods. 2. Risk of goods loss or damage is not to be passed to the purchaser if the goods are trường hợp bên bán được uỷ quyền giữ lại các chứng từ xác lập quyền sở hữu đối với hàng hoá. Điều 58. Chuyển rủi ro trong trường hợp không có địa điểm giao hàng xác định Trừ trường hợp có thoả thuận khác, nếu hợp đồng có quy định về việc vận chuyển hàng hoá và bên bán không có nghĩa vụ giao hàng tại một địa điểm nhất định thì rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hoá được chuyển cho bên mua khi hàng hoá đã được giao cho người vận chuyển đầu tiên. Điều 59. Chuyển rủi ro trong trường hợp...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online