code doanh nghiep

request to cancel decisions of the shareholders

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết chậm nhất ngay khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông; b/ Depending on the number of members of the Management Board and the Control Board, the Shareholders' Meeting shall decide on the number of representatives nominated by shareholders or groups of shareholders provided for in Clause 2 of this Article. If the number of nominees nominated by shareholders or groups of shareholders is smaller than the number they shall be entitled to nominate according to the decision of the Shareholders' Meeting, the remaining nominees shall be selected by the Management Board, the Control Board and other shareholders. Article 80.- Obligations of ordinary shareholders 1. To make full payment for their subscribed shares within ninety days from the date the company is granted the business registration certificate and to be liable for debts and other property liabilities of the company within the amount of the paid- in capital. Not to withdraw the paid- in capital in the form of ordinary shares from the company in any form, except the case where the company buys back the shares or the shareholder sells the shares to other persons. If a shareholder withdraws part or the whole of the paid- in capital contrary to the provisions of this Clause, all the members of the Management Board and the company's representative- at- law shall be jointly responsible for debts and other property liabilities of the company within the value of the withdrawn shares. 2. To observe the charter and internal management regulations of the company; 3. To abide by decisions of the Shareholders' Meeting and of the Management Board; 4. To perform other obligations as provided for by this Law and the company's charter. 5. Ordinary shareholders shall take personal responsibility when committing in the name of the company in any form the following acts: a/ Violating law; b/ Conducting business or other b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử. Điều 80. Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông 1. Thanh toán đủ số cổ phần cam kết mua trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì thành viên Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút. 2. Tuân thủ Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ công ty. 3. Chấp hành quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. 4. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. 5. Cổ đông phổ thông phải chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh công ty dưới mọi...
View Full Document

This document was uploaded on 03/01/2014.

Ask a homework question - tutors are online