{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

sale of private enterprises 1 the owner of a private

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: being an organization does not have an authorized representative as provided for in Clause 3, Article 96 of this Law, it may authorize a person to attend a meeting of the Shareholder's Meeting. 2. The authorization of a representative to attend a meeting of the Shareholders' Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh của công ty; tên, địa chỉ thường trú của cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông; thời gian và địa điểm họp. 2. Kèm theo thông báo mời họp phải có mẫu chỉ định đại diện theo uỷ quyền dự họp, chương trình họp, phiếu biểu quyết, các tài liệu thảo luận làm cơ sở thông qua quyết định và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. Nếu công ty có trang thông tin điện tử thì thông báo mời họp và các tài liệu gửi kèm theo phải được công bố trên trang thông tin điện tử đó đồng thời với việc gửi thông báo cho các cổ đông. Điều 101. Quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông 1. Cổ đông là cá nhân, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức trực tiếp hoặc uỷ quyền bằng văn bản cho một người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông là tổ chức không có người đại diện theo uỷ quyền theo quy định tại khoản 3 Điều 96 của Luật này thì uỷ quyền người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. 2. Việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo Meeting shall be made in writing according to a form set by the company and must be signed according to the following provisions: a/ If the authorizing shareholder is an individual, there must be a signature of that shareholder and a signature of the authorized person; b/ If the authorizer is the authorized representative of a shareholder being an organization, there must be a signature of the authorized representative, a signature of the representative- at- law of the shareholder and a signature of the person authorized to attend the meeting; c/ In other cases, there must be a signature of the representative- at- law of the shareholder and the person authorized to attend the meeting. The person authorized to attend a meeting of the Shareholder's Meeting must submit the authorization document before attending the session. 3. Except for the case mentioned in Clause 4 of this Article, the voting of the personal authorized to attend the meeting within the scope of authorization shall be effective even in the following cases: : a/ The authorizer is dead or his/her civil act capacity is lost or restricted; b/ The authorizer terminates the authorization. 4. The provisions of Clause 2 of this Article shall not be applicable if the company receives a written notice on one of the cases specified in Clause 2 of this Article within twenty- four hours before the opening of a meeting of the Shareholders' Meeting. 5. Where a shareholder transfers his/her own shares within the duration from the date of completion of the list of shareholders to the opening date of the Shareholders' Meeting session, the transferee shall have the right to participate in such session in place of the transferor with respect to such transferred shares. quy định sau đây: a) Trường hợp cổ đông là cá nhân là người uỷ quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được uỷ quyền dự họp; b) Trường hợp người đại diện theo uỷ quyền của cổ đôn...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online