code doanh nghiep

2 cng ty trch nhim hu hn c t cch php nhn k t

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: viên hoặc cổ đông sáng lập là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; họ, tên, địa chỉ thường trú, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng partnerships; name, permanent address, nationality, number of the identity card, passport or other lawful personal certification of the owner being an individual, for limited liability companies or private enterprises. 4. Charter capital, for limited liability companies or partnerships; number of shares, value of contributed equities and number of shares allowed to be sold, for joint- stock companies; start- up investment capital, for private enterprises; legal capital, for enterprises conducting business lines required to have legal capital; 5. Registered business lines. Article 26.- Changes in business registration dossiers 1. Enterprises must register changes related to enterprise name, address of the head office, branch or representative office, business objectives and lines, charter capital, number of shares allowed for sale offer, invested capital, representative- at- law of the enterprises and other contents of the business registration dossiers with the business registration office within ten working days as from the date of decision on such changes. 2. For changes in the contents of the business registration certificate, enterprises shall be re- granted the business registration certificates. 3. If the business registration certificate is lost, torn, burnt or otherwise destroyed, it shall be re- issued at a fee. Article 27.- Disclosure registration contents of business thực cá nhân hợp pháp khác của chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân. 4. Vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh; số cổ phần và giá trị vốn cổ phần đã góp và số cổ phần được quyền chào bán đối với công ty cổ phần; vốn đầu tư ban đầu đối với doanh nghiệp tư nhân; vốn pháp định đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề đòi hỏi phải có vốn pháp định. 5. Ngành, nghề kinh doanh. Điều 26. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh 1. Khi thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, mục tiêu và ngành, nghề kinh doanh, vốn điều lệ hoặc số cổ phần được quyền chào bán, vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp, thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và các vấn đề khác trong nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi. 2. Trường hợp có thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 3. Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác, doanh nghiệp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và phải trả phí. Điều 27. Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký kinh doanh 1. Within seven working days as from the 1. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ date of grant of a business registration ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh certificate or registration of changes in a business registration dossier, the business registration office shall have to send a notice on the contents of such business registration certificate to the tax office, statistics office and other competent state agencies at the same level, the People's Committee of the district, town or provincial city and the Peop...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online