code doanh nghiep

2 consolidation of companies shall be conducted

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ết quả kiểm phiếu được chủ toạ công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp; 6. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ toạ không được dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng; 7. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền: a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác; b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ toạ, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 8. Chủ toạ có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường các trường hợp sau đây: a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; b) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc; 9. Trường hợp chủ toạ hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại khoản 8 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế chủ toạ điều hành cuộc and the effect of votes at that session shall not be affected. Article 104.- Adoption of decisions of the Shareholders' Meeting họp cho đến lúc kết thúc và hiệu lực các biểu quyết tại cuộc họp đó không bị ảnh hưởng. 1. The Shareholders' Meeting shall adopt decisions within its competence by voting during its meetings or by collecting written opinions. 2. Unless otherwise provided for in the company's charter, decisions on the following issues shall be adopted by voting during meetings of the Shareholders' Meeting: a/ Amendment and supplementation of the company's charter; b/ Development orientations for the company; c/ Decision on types of shares and total number of shares of each type which may be offered for sale; d/ Election, removal from office or dismissal of members of the Management Board or Control Board; e/ Decision on the investment or sale of assets valued at 50% or more of the total value of the company's assets recorded in the company's latest financial statement, unless a different percentage is provided for in the company's charter; f/ Approval of annual financial statements; g/ Re- organization or dissolution of the company. 2. A decision made by the Shareholders' Meeting shall be adopted during a meeting when it satisfies all the following conditions: a/ It is approved by at least 65% of total votes of all participating shareholders; the specific ratio shall be provided for in the company's charter; b/ It is approved by at least 75% of total votes of all participating shareholders, for decisions on types of shares and number of shares of each type allowed to be offered for sale; amendments and supplements to the company's charter; reorganization or dissolution of the company; or investment 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Điều 104. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 2. Trường h...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online