code doanh nghiep

2 hp ng giao dch v quan h khc gia cng ty m v cng ty

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: g là tổ chức là người uỷ quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo uỷ quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được uỷ quyền dự họp; c) Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được uỷ quyền dự họp. Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản uỷ quyền trước khi vào phòng họp. 3. Trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này, phiếu biểu quyết của người được uỷ quyền dự họp trong phạm vi được uỷ quyền vẫn có hiệu lực khi có một trong các trường hợp sau đây: a) Người uỷ quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; b) Người uỷ quyền đã chấm dứt việc uỷ quyền. 4. Quy định tại khoản 2 Điều này không áp dụng nếu công ty nhận được thông báo bằng văn bản về một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này chậm nhất hai mươi tư giờ trước giờ khai mạc cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông. 5. Trường hợp cổ phần được chuyển nhượng trong thời gian từ ngày lập xong danh sách cổ đông đến ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông thì người nhận chuyển nhượng có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thay thế cho người chuyển nhượng đối với số cổ phần đã chuyển nhượng. Article 102.- Conditions for conducting Điều 102. Điều kiện tiến hành họp Đại hội meetings of the Shareholders' Meeting đồng cổ đông 1. A meeting of the Shareholders' Meeting shall be conducted where it is attended by a number of shareholders that own at least 65% of the voting shares. The specific ratio shall be provided for in the company's charter. 2. Where the first meeting fails to satisfy the conditions required in Clause 1 of this Article, the second meeting shall be convened within thirty days after the proposed opening date of the first meeting. The second meeting shall be conducted when participating shareholders represent at least 51% of the voting shares. The specific ratio shall be provided for in the company's charter. 3. Where the second meeting fails to satisfy the conditions provided for in Clause 2 of this Article, the third session shall be convened within twenty days after the proposed opening date of the second meeting. In this case, the third meeting of the Shareholders' Meeting shall be held regardless of the number of participating shareholders and the ratio of their voting shares. 4. Only the Shareholders' Meeting may alter the meeting agenda enclosed with the invitations in accordance with the provisions of Article 100 of this Law. Article 103.- Procedures for conducting meetings of the Shareholders' Meeting and for voting thereat 1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. Unless otherwise provided for in the company's charter, procedures for conducting meetings of the Shareholders' Meeting and for voting thereat shall comply with the following provisions: 1. Before the opening date of a meeting of the Shareholders' Meeting, attendance registration must be undertaken and continued until all eligible participating shareholders are registered. Upon registration, participants shall be provided with voting cards corresponding to the Trong trường hợp Điều lệ công ty không có...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online