code doanh nghiep

2 in the following cases an enterprise name requested

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ổ đông đối với công ty cổ phần. 7. Cơ cấu tổ chức quản lý. 8. Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần. 9. Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ. 10. Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên. 11. Những trường hợp thành viên có thể yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần. 12. Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh. 13. Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty. 14. Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty. 15. Họ, tên, chữ ký của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của người đại diện theo pháp luật, của chủ sở hữu công ty, của các thành viên hoặc người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của người đại diện theo pháp luật, representative- at- law, owner, every member or every member's authorized representative, for limited liability companies; of the representative- at- law, every founding shareholder or every founding shareholder's authorized representative, for joint- stock companies. 16. Other agreements made by members or shareholders according to law. của các cổ đông sáng lập, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. 16. Các nội dung khác do thành viên, cổ đông thoả thuận nhưng không được trái với quy định của pháp luật. Article 23.- List of members of a limited liability company or partnership; list of Điều 23. Danh sách thành viên công ty founding shareholders of a joint- stock trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ company phần The list of members of a limited liability Danh sách thành viên công ty trách nhiệm company or partnership, and the list of hữu hạn, công ty hợp danh, danh sách cổ founding shareholders of a joint- stock đông sáng lập công ty cổ phần được lập theo company shall be made according to a form mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh set by the business registration office and doanh quy định và phải có các nội dung chủ must contain the following principal details: yếu sau đây: 1. Full name, address, nationality, permanent address and other basic 1. Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, địa chỉ thường identifications of every member, for a trú và các đặc điểm cơ bản khác của thành limited liability company or partnership; of viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và every founding shareholder, for a joint- stock công ty hợp danh; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. company. 2. Capital share, value of contributed capital, type, quantity and value of contributed assets and schedule for capital contribution of every member, for a limited liability company or partnership; number and types of shares, type, quantity, and value of contributed assets of every founding shareholder, for joint- stock companies. 3. Full name and signature of the representative- at- law of every member or founding shareholder or their authorized representative, for limited liability companies or joint- stock companies; of every partner, for partnerships. Article 24.- Conditions for the gr...
View Full Document

This document was uploaded on 03/01/2014.

Ask a homework question - tutors are online