{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

2 trng hp c thay i ni dung ca giy chng nhn ng

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: papers: a/ Copy of the people's identity card, passport or other lawful personal certification, for individual members; b/ Copy of the establishment decision, business registration certificate or other equivalent document, for member organizations; copies of the authorization document, the people's identity card, passport or other lawful personal certification, for authorized representatives. Copies of the business registration certificates of the foreign member organizations must be authenticated within three months before the date of submission of the business registration dossier by agencies where such organizations are registered. 4. Written certification of legal capital issued by a competent agency or organization, for companies conducting business activities which are required by law to have legal capital. 5. Practice certificates of directors or general directors and other individuals, for companies conducting business lines which are required by law to have practice certificates. Article 19.- Business registration dossiers of joint- stock companies 1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định. 2. Dự thảo Điều lệ công ty. 3. Danh sách thành viên và các giấy tờ kèm theo sau đây: a) Đối với thành viên là cá nhân: bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; b) Đối với thành viên là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản uỷ quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền. Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh. 4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định. 5. Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề. Điều 19. Hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần 1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu 1. Business registration application, made thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh according to a form set by competent có thẩm quyền quy định. business registration offices. 2. Draft of the company's charter. 3. List of founding shareholders, which is attached with the following documents: a/ Copy of the people's identity card, passport or other lawful personal certification, for shareholders being individuals; b/ Copy of the establishment decision, business registration certificate or other equivalent document, for shareholders being organizations; copies of the authorization document, the people's identity card, passport or other lawful personal certification, for authorized representatives. Copy of the business registration certificate of the shareholder being a foreign organization must be authenticated within three months before the date of submission of the business registration dossier by the agency where such organization is registered. 4. Written certification of legal capital issued by a competent agency or organization, for companies conducting business activities which are required by law to have legal capital. 5. Practice certificates of directors or general directors and other individuals, for companies conducting business lines which are required by law to have practice certificates. Article 20.- Dos...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online