{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

2 trong trng hp thay i ni dung ng k kinh doanh doanh

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: siers, procedural order, conditions for, and contents of, registration of business or investment for foreign investors who invest in Vietnam for the first time 2. Dự thảo Điều lệ công ty. Dossiers, order, procedures, conditions for, and contents of, registration of business or investment for foreign investors who invest in Vietnam for the first time shall comply with this Law and the law on investment. Investment certificate shall be also business Hồ sơ, trình tự, thủ tục, điều kiện và nội dung đăng ký kinh doanh, đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài lần đầu tiên đầu tư vào Việt Nam được thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về đầu tư. Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận 3. Danh sách cổ đông sáng lập và các giấy tờ kèm theo sau đây: a) Đối với cổ đông là cá nhân: bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; b) Đối với cổ đông là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản uỷ quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền. Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh. 4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định. 5. Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề. Điều 20. Hồ sơ, trình tự thủ tục, điều kiện và nội dung đăng ký kinh doanh, đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài lần đầu tiên đầu tư vào Việt Nam registration certificate. Article 21.- Contents of business registration applications 1. Enterprise name. 2. Address of the enterprise's head office; telephone number, fax, email address (if any). 3. Business lines. 4. Charter capital, for companies, or start- up investment capital of the enterprise owner, for private enterprises. 5. Capital share owned by every member, for limited liability companies or partnerships; number of shares owned by every founding shareholder, types and par value of shares, total number of shares of each type eligible for sale offer, for joint- stock companies. 6. Full name, signature, permanent address, nationality, number of the people's identity card, passport or other lawful personal certification of the owner, for private enterprises; of owner or his/her authorized representative, for one- member limited liability companies; of every member or every member's authorized representative, for limited liability companies with two or more members; of every founding shareholder or every shareholder's authorized representative, for joint- stock companies; of every general partner, for partnerships. Article 22.- Contents of the company's charter đăng ký kinh doanh. Điều 21. Nội dung giấy đề nghị đăng ký kinh doanh 1. Tên doanh nghiệp. 2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; số điện thoại, số fax, địa chỉ giao dịch thư điện tử (nếu có). 3. Ngành, nghề kinh doanh. 4. Vốn điều lệ đối với công ty, vốn đầu tư ban đầu của chủ doanh nghiệp đối với do...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online