{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

2 i vi cng ty c phn m php lut yu cu phi kim ton th

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: e company's charter; and immediately after full payment of dividends, the company must still be able to fully pay all due debts and other property liabilities. Dividends may be paid in cash, shares or other assets as provided for in the company's charter. In case of payment in cash, the payment must be made in Vietnam dong, possibly by check or money order sent by post to the permanent addresses of shareholders. Dividends may be paid through bank transfer when the company has all information on shareholders' banks enabling the company to make direct transfer to the shareholders' bank accounts. If the company has transferred the money according to the bank information provided by shareholders, it shall not be responsible for any losses incurred from that transfer. 3. The Management Board must make a list of shareholders who get paid and determine 1. Cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi được thực hiện theo các điều kiện áp dụng riêng cho mỗi loại cổ phần ưu đãi. 4. Sau khi thanh toán hết số cổ phần mua lại, nếu tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của công ty giảm hơn 10% thì công ty phải thông báo cho tất cả các chủ nợ biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thanh toán hết số cổ phần mua lại. Điều 93. Trả cổ tức 2. Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty. Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức cho cổ đông khi công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, công ty vẫn phải bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn. Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần của công ty hoặc bằng tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty. Nếu chi trả bằng tiền mặt thì phải được thực hiện bằng đồng Việt Nam và có thể được thanh toán bằng séc hoặc lệnh trả tiền gửi bằng bưu điện đến địa chỉ thường trú của cổ đông. Cổ tức có thể được thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng khi công ty đã có đủ chi tiết về ngân hàng của cổ đông để có thể chuyển trực tiếp được vào tài khoản ngân hàng của cổ đông. Nếu công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng như thông báo của cổ đông thì công ty không chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ việc chuyển khoản đó. the amount of dividend per share, the time and form of payment at least thirty days prior the date on which the payment of dividends is to be made. The notice of dividend payment must be sent via registered mail to the registered addresses of all shareholders not later than fifteen days prior to the date of such payment. Such notice must contain the name of the company, the full name, permanent address, nationality, number of the people's identity card, passport or other lawful personal certification of the shareholder being an individual or the number of the establishment decision or registration business certificate of the shareholder being an organization, the quantity of shares of each type of the shareholder; the amount of dividend per share and the total dividend to be received by such shareholder, the time and mode of payment, the full name and signature of the chairman of the Management Board and the representative- at- law of the company. 4. Where a sh...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}