{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

code doanh nghiep

3 thnh vin hp danh mi phi cng lin property unless

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: er being an organization; quantity of shares of each type; number and date of registration of each shareholder. 3. Every shareholder shall have the right to check, search, extract and copy the list of shareholders eligible for participation in meetings of the Shareholders' Meeting; to request amendment of incorrect information or addition of necessary information on him/herself in such list. 1. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập khi có quyết định triệu tập và phải lập xong chậm nhất ba mươi ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ công ty không quy định một thời hạn khác ngắn hơn. 2. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần từng loại, số và ngày đăng ký cổ đông của từng cổ đông. 3. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục và sao danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông; yêu cầu sửa đổi những thông tin sai lệch hoặc bổ sung những thông tin cần thiết về mình trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông. Article 99.- Agenda and contents for meetings of the Shareholders' Meeting Điều 99. Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông 1. The convener(s) of the Shareholders' Meeting must make a list of shareholders 1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông entitled to participate in the meeting and to phải lập danh sách cổ đông có quyền dự họp vote; prepare the agenda, and materials for và biểu quyết; chuẩn bị chương trình, nội the meeting and draft resolutions for each dung, tài liệu cuộc họp và dự thảo nghị quyết issue in the agenda, determine the time and đối với từng vấn đề trong chương trình họp; venue of the meeting and send invitations to xác định thời gian, địa điểm họp và gửi thông all shareholders eligible for participation in báo mời họp đến các cổ đông có quyền dự họp. the meeting. 2. Individual shareholders or group of shareholders mentioned in Clause 2, Article 2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại 79 of this Law may propose matters to be khoản 2 Điều 79 của Luật này có quyền kiến included in the meeting agenda of a meeting nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại of the Shareholders' Meeting. Such proposals hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn shall be made in writing and forwarded to bản và được gửi đến công ty chậm nhất ba the company at least three working days ngày làm việc trước ngày khai mạc, trừ before the opening date of such meeting; trường hợp Điều lệ công ty có quy định thời unless otherwise provided for in the hạn khác. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, company's charter. Such a proposal must số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, số specify the names of such shareholders, the và ngày đăng ký cổ đông tại công ty, vấn đề quantity of...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online