code doanh nghiep

3 trng hp cuc hp ln th hai khng iu kin tin hnh

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: hay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật này. 4. Tại thời điểm góp đủ giá trị phần vốn góp, thành viên được công ty cấp giấy chứng nhận phần vốn góp. Giấy chứng nhận phần vốn góp có các nội dung chủ yếu sau đây: a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; b) Số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; c/ The company's charter capital; d/ Full name, permanent address, nationality, number of the people's identity card, passport or other lawful personal certification of the member being an individual; name, head office, nationality, number of the establishment decision or business registration certificate of the member being an organization; e/ Capital share and its value; f/ Number and the date of grant of the certificate; g/ Full name and signature of the representative- at- law of the company. 5. If the capital share certificate is lost, torn, burnt or otherwise destroyed, it may be re- issued by the company. c) Vốn điều lệ của công ty; Article 40.- Member registration books Điều 40. Sổ đăng ký thành viên 1. A member registration book must be made by the company as soon as the business registration is made. It must contain the following principal contents: a/ Company name and address of company head office; b/ Full name, permanent address, nationality, number of the people's identity card, passport or other lawful personal certification of the member being an individual; name, head office, nationality, number of the establishment decision or business registration certificate of the member being an organization; c/ Value of contributed capital at the time of capital contribution and capital share of each member; time of capital contribution; type, quantity and value of every asset used to make capital contribution; d/ Signature of the member being an 1. Công ty phải lập sổ đăng ký thành viên ngay sau khi đăng ký kinh doanh. Sổ đăng ký thành viên phải có các nội dung chủ yếu sau đây: d) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với thành viên là tổ chức; đ) Phần vốn góp, giá trị vốn góp của thành viên; e) Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp; g) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty. 5. Trường hợp giấy chứng nhận phần vốn góp bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác, thành viên được công ty cấp lại giấy chứng nhận phần vốn góp. a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; b) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với thành viên là tổ chức; c) Giá trị vốn góp tại thời điểm góp vốn và phần vốn góp của từng thành viên; thời điểm góp vốn; loại tài sản góp vốn, số lượng, giá trị của từng loại tài sản góp vốn; d) Chữ ký của thành viên là cá nhân hoặc của người đại diện theo pháp luật của thành viên là tổ chức; đ) Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn individual or the representative- at- law of the member being an organization; e/ Number and date of grant of the capital share c...
View Full Document

This document was uploaded on 03/01/2014.

Ask a homework question - tutors are online