code doanh nghiep

4 ngi i din theo u quyn c ngha v tham d y cc cuc

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ký; e) Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký khác với tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký bởi từ "tân" ngay trước hoặc "mới" ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký; g) Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký chỉ khác tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký bằng các từ "miền bắc", "miền nam", "miền trung", "miền tây", "miền đông" hoặc các từ có ý nghĩa tương tự, trừ trường hợp doanh nghiệp yêu cầu đăng ký là công ty con của doanh nghiệp đã đăng ký. Article 35.- Head offices of enterprises Điều 35. Trụ sở chính của doanh nghiệp 1. The head office is contacting and transactional place of an enterprise; must be based in the territory of Vietnam, have a specified address comprising home number, name of street (street lane) or commune, ward, township, rural or urban district, provincial city, province or centrally run city; telephone number, facsimile number and email address (if any). 2. Enterprises must inform the business registration office of the opening time of their head offices within fifteen days as from the date of receiving the business registration certificates. Article 36.- The enterprise seal 1. Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc, giao dịch của doanh nghiệp; phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có). 2. Doanh nghiệp phải thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Điều 36. Con dấu của doanh nghiệp 1. Every enterprise shall have its own seal. 1. Doanh nghiệp có con dấu riêng. Con dấu Enterprises must keep and preserve their seals at their head offices. The design and contents of seals, conditions for making seals and regulations on seal usage shall comply with regulations of the Government. 2. Seal is a property of an enterprise. The representative- at- law of an enterprise must be responsible for managing the use of its seal in accordance with the provisions of law. In case of necessity, an enterprise can have a duplicate of its seal if it obtains approval from the seal- issuing agency. Article 37.- Representative offices, branches and business places of enterprises của doanh nghiệp phải được lưu giữ và bảo quản tại trụ sở chính của doanh nghiệp. Hình thức và nội dung của con dấu, điều kiện làm con dấu và chế độ sử dụng con dấu thực hiện theo quy định của Chính phủ. 1. Representative office is an affiliated unit of an enterprise and is authorized to act on behalf of the enterprise to protect its interests. The organization and operation of representative offices shall comply with the provisions of law. 2. Branch is an affiliated unit of an enterprise and is tasked to perform all or some functions of such enterprise, including acting as an authorized representative. Business lines of branches must be consistent with those of their enterprises. 3. Business place is an area where an enterprise carries out its business activities. A business place may be located outside the registered location of the head office. 4. Branches, representative offices and business places of the enterprises must bear the names of the enterprises supplemented with indications of such branches, representative offices or business places. 5. Enterprises shall be entitled to open their branches and/or representative offices in Vietnam or foreign countries. An enterprise can open more than one representative office and/or branch in the administrative territory of a locality. The order and procedures for opening branches or rep...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online