code doanh nghiep

4 other obligations as provided for by this law

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: in accordance with the provisions of Article 90 and Article 91 of this Law where immediately subsequent to such payment, the company shall still be able to pay off all due debts and other property liabilities. 2. All shares that are bought back in accordance with the provisions of Article 90 and Article 91 of this Law shall be deemed re- purchased shares eligible for re- offer. 3. Share certificates certifying the ownership of the bought- back shares shall be destroyed as soon as the respective shares have been paid in full. The chairman of the qua. Thông báo phải có tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty, tổng số cổ phần và loại cổ phần được mua lại, giá mua lại hoặc nguyên tắc định giá mua lại, thủ tục và thời hạn thanh toán, thủ tục và thời hạn để cổ đông chào bán cổ phần của họ cho công ty. Cổ đông đồng ý bán lại cổ phần phải gửi chào bán cổ phần của mình bằng phương thức bảo đảm đến được công ty trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày thông báo. Chào bán phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông là tổ chức; số cổ phần sở hữu và số cổ phần chào bán; phương thức thanh toán; chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông. Công ty chỉ mua lại cổ phần được chào bán trong thời hạn nói trên. Điều 92. Điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại 1. Công ty chỉ được quyền thanh toán cổ phần được mua lại cho cổ đông theo quy định tại Điều 90 và Điều 91 của Luật này nếu ngay sau khi thanh toán hết số cổ phần được mua lại, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. 2. Cổ phần được mua lại theo quy định tại Điều 90 và Điều 91 của Luật này được coi là cổ phần thu về và thuộc số cổ phần được quyền chào bán. 3. Cổ phiếu xác nhận quyền sở hữu cổ phần đã được mua lại phải đưc tiêu huỷ ngay sau khi cổ phần tương ứng đã được thanh toán đủ. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Management Board and the director or general director shall be jointly responsible for any losses caused by non- destruction or delayed destruction of such share certificates to the company. 4. Where a full payment of bought- back shares results in a decrease in the total book value of the company's assets by more than 10%, the company shall have to notify all of its creditors thereof within fifteen days as from the date of such payment. Article 93.- Payment of dividends hoặc Tổng giám đốc phải liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại do không tiêu huỷ hoặc chậm tiêu huỷ cổ phiếu gây ra đối với công ty. 1. Dividends for preference shares shall be paid according to specific conditions on each type of preference share. 2. Dividends payable to ordinary shares shall be determined on the basis of realized net profits and paid from the source of profits retained by the company. A join- stock company may pay dividends to its shareholders after its tax and other financial obligations have been fulfilled in accordance with the provisions of law, contributions to the company's funds have been made and previous losses have been fully covered in accordance with the provisions of law and th...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online