code doanh nghiep

4 to realize preferential policies for enterprises

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng; h) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; Minutes written in Vietnamese and a foreign language shall be of equivalent legal validity. 2. The minutes of a meeting of the Shareholders' Meeting must be completed and approved before the meeting closes. 3. The chair and secretary shall be jointly responsible for the truthfulness and accuracy of the minutes. The minutes of a meeting of the Shareholders' Meeting must be sent to all shareholders within fifteen days after the closing date of the meeting. The minutes of a meeting of the Shareholders' Meeting attached with the annex of a list of shareholders registered to participate in the meeting, the full texts of the adopted resolutions and other relevant materials attached with the meeting invitations must be preserved in the head office of the company. Article 107.- Request to cancel decisions of the Shareholders' Meeting Within ninety days as from the date of receipt of the meeting minutes of the Shareholders' Meeting or the voting result minutes in case of collecting written opinions of shareholders, members of the Management Board or the Control Board, or the director or general director shall be entitled to request the court or arbitration to consider and cancel such decisions in the following cases: 1. The order and procedures for convening the concerned meeting of the Shareholders' Meeting do not comply with the provisions of this Law and the company's charter; 2. The order and procedures for issuing the decision or such decision has some content in violation of law or the company's charter. Article 108.- The Management Board i) Các quyết định đã được thông qua; k) Họ, tên, chữ ký của chủ toạ và thư ký. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau. 2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp. 3. Chủ toạ và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày bế mạc cuộc họp. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty. Điều 107. Yêu cầu huỷ bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty; 2. Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty. Điều 108. Hội đồng quản trị 1. The Management Board shall act as the 1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công management body of the company, be fully authorized on behalf of...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online