{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

5 cc c phn c t do chuyn nhng tr trng hp quy nh ti

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ng năm của công ty; c) Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý công ty; d) Quyết định các dự án đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty; đ) Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; f/ To approve lending, borrowing and other contracts as provided for in the company's charter which are valued at 50% or more of total value of assets recorded in the latest financial statement of the company or at a smaller percentage as provided for in the company's charter; g/ To decide on sale of assets valued at 50% or more of total value of assets recorded in the latest financial statement of the company or at a smaller percentage as provided for in the company's charter; h/ To decide on increase of the charter capital; transfer of part or whole of the charter capital of the company to another organization or individual; i/ To decide on setting up subsidiaries and making capital contribution to other companies; j/ To conduct supervision and evaluation of business performance of the company; k/ To decide on use of profits after fulfilling tax and other financial obligations of the company; l/ To decide on re- organization, dissolution and request for bankruptcy of the company; m/ To collect the whole value of assets of the company after it finishes the dissolution or bankruptcy process; n/ Other rights as provided for by this Law and the company's charter. 2. The company owner that is an individual shall have following rights: a/ To decide on contents of the company's charter and its amendment or supplement; b/ To decide on investment and business activities and internal management of the company, unless otherwise provided for in the company's charter; e) Thông qua hợp đồng vay, cho vay và các hợp đồng khác do Điều lệ công ty quy định có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty; g) Quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty; h) Quyết định tăng vốn điều lệ của công ty; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác; i) Quyết định thành lập công ty con, góp vốn vào công ty khác; k) Tổ chức giám sát và đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty; l) Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty; m) Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty; n) Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành giải thể hoặc phá sản; o) Các quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. 2. Chủ sở hữu công ty là cá nhân có các quyền sau đây: a) Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; b) Quyết định đầu tư, kinh doanh và quản trị nội bộ doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác; c) Chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân c/ To transfer part...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online