code doanh nghiep

5 if the capital share certificate is lost torn burnt

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: areholder transfers his/her shares at a time between the completion of the shareholders list and the dividend payment, the transferor shall receive the dividends paid by the company. Article 94.- Recovery of payments for share buy- backs or dividends 3. Hội đồng quản trị phải lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả chậm nhất ba mươi ngày trước mỗi lần trả cổ tức. Thông báo về trả cổ tức phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký tất cả cổ đông chậm nhất mười lăm ngày trước khi thực hiện trả cổ tức. Thông báo phải ghi rõ tên công ty; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần từng loại của cổ đông; mức cổ tức đối với từng cổ phần và tổng số cổ tức mà cổ đông đó được nhận, thời điểm và phương thức trả cổ tức; họ, tên, chữ ký của Chủ tịch hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công ty. Where the payment for a share buy- back does not comply with the provisions of Clause 1, Article 92 of this Law or the payment of dividends is contrary to the provisions of Article 93 of this Law, all shareholders must refund the company the paid money amounts or assets they have received; where a shareholder is unable to do so, that shareholder and all members of the Management Board shall jointly be liable for all debts and other property liabilities of the company within the value of money amounts and assets already paid to the shareholder but not yet refunded. Trường hợp việc thanh toán cổ phần mua lại trái với quy định tại khoản 1 Điều 92 ca Luật này hoặc trả cổ tức trái với quy định tại Điều 93 của Luật này thì các cổ đông phải hoàn trả cho công ty số tiền, tài sản khác đã nhận; trường hợp cổ đông không hoàn trả được cho công ty thì cổ đông đó và tất cả thành viên Hội đồng quản trị phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị số tiền, tài sản đã trả cho cổ đông mà chưa được hoàn lại. 4. Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian giữa thời điểm kết thúc lập danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức thì người chuyển nhượng là người nhận cổ tức từ công ty. Điều 94. Thu hồi tiền thanh toán cổ phần mua lại hoặc cổ tức Article 95.- Organizational structure of Điều 95. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ management of joint- stock companies phần A joint- stock company shall comprise: the Shareholders' Meeting; the Management Board, the director or general director; for a company with more than eleven shareholders being individuals or with a shareholder being an organization holding more than 50% of total shares, it must also have the Control Board. The chairman of the Management Board or the director or general director is representative- at- law of the company as provided for in the company's charter. The representative- at- law of a company must permanently reside in Vietnam; in case he/she is absent from Vietnam for more than thirty days, he/she must authorize in writing another person to exercise the rights and perform the duties of a representative- at- law of the company. Article 96.- Shareholders' Meetings Công ty cổ phần có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám...
View Full Document

This document was uploaded on 03/01/2014.

Ask a homework question - tutors are online