{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

6 ordinary shares shall not be convertible into

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ded for in the company's charter; to the amendment or supplementation of the company's charter, reorganization or dissolution of the company; a specific percentage shall be provided for in the company's charter. 3. Decisions of the Members' Council shall be approved in the form of consulting opinions in writing by a number of members owning at least 75% or the charter capital; a specific percentage shall be provided for in the company's charter. a) Được số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp chấp thuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định; b) Được số phiếu đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp chấp thuận đối với quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, tổ chức lại, giải thể công ty; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. 3. Quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản khi được số thành viên đại diện ít nhất 75% vốn điều lệ chấp thuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. Article 53.- Minutes of meetings of the Điều 53. Biên bản họp Hội đồng thành viên Members' Council 1. Các cuộc họp Hội đồng thành viên phải 1. All meetings of the Members' Council được ghi vào sổ biên bản của công ty. must be recorded in a meeting minutes book 2. Biên bản họp Hội đồng thành viên phải of the company. làm xong và thông qua ngay trước khi kết 2. The minutes of a meeting must be thúc cuộc họp. Biên bản phải có các nội dung completed and passed before the closing of chủ yếu sau đây: the meeting. A minutes must contain the a) Thời gian và địa điểm họp; mục đích, following contents: a/ Time, venue, purpose and agenda of the chương trình họp; meeting; b/ Full name, capital share, number and date b) Họ, tên, tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy of issue of the capital share certificate of chứng nhận phần vốn góp của thành viên, every participating member or his/her người đại diện theo uỷ quyền dự họp; họ, authorized representative; full name, capital tên, tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng share, number and date of issue of the nhận phần vốn góp của thành viên, người đại capital share certificate of every absent diện uỷ quyền của thành viên không dự họp; member or his/her authorized c) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết; tóm representative; c/ Matters discussed and voted; summary of tắt ý kiến phát biểu của thành viên về từng vấn đề thảo luận; opinions of members on each matter; d/ Total numbers of votes "for", "against" d) Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, and "blank" for each voting matter; không tán thành, không có ý kiến đối với e/ Decisions approved; từng vấn đề biểu quyết; f/ Full names and signatures of participating members or their authorized representatives. đ) Các quyết định được thông qua; e) Họ, tên, chữ ký của thành viên, người đại diện theo uỷ quyền dự họp. Article 54.- Procedures for approval of decisions of the Members' Council in the Điều 54. Thủ tục thông qua quyết định của Hội đồng thành viên theo hình thức lấy ý form of consulting opinions in writing kiến bằng văn bản Unless otherwise provided for in the company's charter, the competence and Trường hợp Điều lệ công ty không quy định formalities for approving decisions in the thì thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành form of...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online