code doanh nghiep

6 where an enterprise has its business registration

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: thông qua quyết định; c) Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết; d) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề; đ) Các quyết định đã được thông qua; e) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của công ty và của người giám sát kiểm phiếu. Các thành viên Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác; and relevant documents attached with opinion cards must be preserved at the company's head office. 8. Decisions adopted by collecting written opinions from shareholders shall be as valid as those adopted at the meetings of the Shareholders' Meeting. 6. Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu; 7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty; 8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Article 106.- Minutes of meetings of the Điều 106. Biên bản họp Đại hội đồng cổ Shareholders' Meeting đông 1. Any meeting of the Shareholders' Meeting shall be recorded in a minutes that shall be written in Vietnamese and may also be in a foreign language and shall contain the following principal contents: a/ Name, address of the head office, number and date of grant of the business registration certificate, place of business registration; b/ Time and venue of the meeting of the Shareholders' Meeting; c/ Meeting agenda and contents; d/ Names of the chair and secretary of the meeting; e/ Summary of the meeting proceedings and opinions and speeches made during the meeting on each issue in the meeting agenda; f/ Number of participating shareholders and their total votes, attached with the annex of a list of shareholders and shareholders' authorized representatives registered to participate, with numbers of their respective shares and votes; g/ Total number of votes with respect to each issue voted; in which the numbers of "for", "against" or "blank" votes are specified, the respective proportion over the total votes of participating shareholders; h/ Adopted decisions; i/ Full names and signatures of the chair and secretary. 1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi vào sổ biên bản của công ty. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể cả bằng tiếng nước ngoài và phải có các nội dung chủ yếu sau đây: a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh; b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; c) Chương trình và nội dung cuộc họp; d) Chủ toạ và thư ký; đ) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp; g) Số cổ đông và...
View Full Document

This document was uploaded on 03/01/2014.

Ask a homework question - tutors are online