code doanh nghiep

Code doanh nghiep

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: y, kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại như quy định tại điểm b hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông như quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh đối với công ty. 5. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật này. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông như quy định thì Trưởng ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh đối với công ty. 6. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy đnh tại khoản 2 Điều 79 của Luật này đã yêu cầu có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật này. Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh meeting, provide information on and resolve complaints about such list of shareholders, prepare the agenda, contents and materials for such meeting, set the time and decide on the venue thereof, send meeting invitations to each shareholder entitled to participate in the meeting in accordance with this Law. 8. All expenses arising from the convening and proceeding of meetings of the Shareholders' Meeting as provided for in Clauses 4, 5 and 6 of this Article shall be reimbursed by the company. giám sát việc triệu tập và tiến hành họp nếu xét thấy cần thiết. 7. Người triệu tập phải lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông, cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông, lập chương trình và nội dung cuộc họp, chuẩn bị tài liệu, xác định thời gian và địa điểm họp, gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định của Luật này. 8. Chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy tại các khoản 4, 5 và 6 của Điều này sẽ được công ty hoàn lại. Article 98.- List of shareholders entitled to participate in a meeting of the Điều 98. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông Shareholders' Meeting 1. The list of shareholders entitled to participate in a meeting of the Shareholders' Meeting shall be made based on the company's register book of shareholders. Such list shall be made when there is a decision to convene a meeting and must be completed at least thirty days before the date of opening of the Shareholders' Meeting, unless a shorter time limit is provided for in the company's charter. 2. The list of shareholders entitled to participate in a meeting of the Shareholders' Meeting shall include full name, permanent address, nationality, number of the people's identity card, passport or other lawful personal certification of every shareholder being an individual, or number of the establishment decision or business registration certificate of every sharehold...
View Full Document

This document was uploaded on 03/01/2014.

Ask a homework question - tutors are online