{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Article 42 obligations of members i cc quyn khc

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: tration dossier must be also published by enterprises within the time limit and by the method stated in Clause 1 of this Article. Article 29.- Transfer of property ownership nhân; vốn pháp định đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề đòi hỏi phải có vốn pháp định; đ) Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của chủ sở hữu, của thành viên hoặc cổ đông sáng lập; e) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; g) Nơi đăng ký kinh doanh. 2. Trong trường hợp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải công bố nội dung những thay đổi đó trong thời hạn và theo phương thức quy định tại khoản 1 Điều này. Điều 29. Chuyển quyền sở hữu tài sản 1. Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, 1. Members of limited liability companies or công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần partnerships, and shareholders of joint- phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn stock companies must transfer ownership of cho công ty theo quy định sau đây: assets used to make capital contribution to the companies according to the following a) Đối với tài sản có đăng ký hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải provisions: làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó a/ For assets of which ownership has been registered or for land- use rights, capital hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ contributors shall have to carry out quan nhà nước có thẩm quyền. procedures for transferring ownership of Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản such assets or land- use rights to the góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ; companies at a competent state agency. Transfer of ownership of assets used to b) Đối với tài sản không đăng ký quyền sở make capital contribution shall not be hữu, việc góp vốn phải được thực hiện bằng subject to registration fee; việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận b/ For assets of which ownership is not bằng biên bản. required to register, they shall be contributed in the form of asset delivery and Biên bản giao nhận phải ghi rõ tên và địa chỉ receipt certified by a written minute. trụ sở chính của công ty; họ, tên, địa chỉ The delivery and receipt minutes must thường trú, số Giấy chứng minh nhân dân, clearly state: name and address of the Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp company's head office; full name, permanent khác, số quyết định thành lập hoặc đăng ký address, nationality, number of the people's identity card, passport or other lawful personal certification, number of the establishment decision or business registration certificate of the capital contributor; types of assets, quantity of assets of each type, total value of assets and its proportion in the company's charter capital; date of asset delivery and receipt and signature of the capital contributor or his/her authorized representative and the representative- at- law of the company; c/ Shares or capital shares that are not paid in Vietnamese currency, freely convertible foreign currency and gold shall be regarded as fully paid when ownership of assets used to make capital contribution is lawfully transferred to the company. 2. Private enterprise owners shall not be required to carry out procedures for transferring owne...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}