code doanh nghiep

Article 48 authorized representatives 1 appointment

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: language. Article 34.- Identical and confused names 1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên bằng tiếng Việt sang tiếng nước ngoài tương ứng. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài. 1. An identical name means an enterprise name requested to be registered which is read and written in Vietnamese in the same ways as the name of an existing registered enterprise. 2. In the following cases an enterprise name requested to be registered shall be regarded as to cause confusion with the name of an existing registered enterprise: a/ It is read, in Vietnamese, in the same way as the name of an existing registered enterprise; b/ It is differed, in Vietnamese, from the name of an existing registered enterprise by the sign "&"only; 1. Tên trùng là tên của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký được viết và đọc bằng tiếng Việt hoàn toàn giống với tên của doanh nghiệp đã đăng ký. 3. Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc. Điều 33. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt của doanh nghiệp 2. Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp tại cơ sở của doanh nghiệp hoặc trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành. 3. Tên viết tắt của doanh nghiệp được viết tắt từ tên bằng tiếng Việt hoặc tên viết bằng tiếng nước ngoài. Điều 34. Tên trùng và tên gây nhầm lẫn 2. Các trường hợp sau đây được coi là tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký: a) Tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký được đọc giống như tên doanh nghiệp đã đăng ký; b) Tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký chỉ khác tên doanh nghiệp đã đăng ký bởi ký hiệu "&"; c) Tên viết tắt của doanh nghiệp yêu cầu c/ Its abbreviation is identical to the abbreviation of the name of an existing registered enterprise; d/ It is, in foreign language, identical to the name of an existing registered enterprise in foreign language; e/ It is differed from the name of an existing registered enterprise by a number or ordinal or a Vietnamese letter after such name, except that it is given to a subsidiary of the existing registered enterprise; f/ It is differed from the name of an existing registered enterprise by the word "tan" or "moi" (new) right before or after such name; g/ It is differed from the name of an existing registered enterprise by the word "mien bac" (northern), "mien nam" (southern), "mien trung" (central), "mien tay" (western), "mien dong" (eastern) or other equivalent words, except that it is given to a subsidiary of the existing registered enterprise. đăng ký trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp đã đăng ký; d) Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký trùng với tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đã đăng ký; đ) Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký khác với tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký bởi số tự nhiên, số thứ tự hoặc các chữ cái tiếng Việt ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đó, trừ trường hợp doanh nghiệp yêu cầu đăng ký là công ty con của doanh nghiệp đã đăng...
View Full Document

This document was uploaded on 03/01/2014.

Ask a homework question - tutors are online