code doanh nghiep

C ng ng bn li c phn phi gi cho bn c phn ca mnh bng

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: liabilities. thức khác thì phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty. Trường hợp chuyển nhượng một phần vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác, công ty phải đăng ký chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày chuyển nhượng. 2. Chủ sở hữu công ty không được rút lợi nhuận khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn. Article 67.- Management organizational Điều 67. Cơ cấu tổ chức quản lý của công structure of a one- member limited ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là liability company whose owner is an tổ chức organization 1. Chủ sở hữu công ty bổ nhiệm một hoặc một số người đại diện theo uỷ quyền với 1. The company owner shall appoint one or nhiệm kỳ không quá năm năm để thực hiện more than one authorized representative, các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy with a term of not more than five years, to định của Luật này và pháp luật có liên quan. exercise the owner's rights and obligations Người đại diện theo uỷ quyền phải có đủ các as provided for by this Law and other tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 relevant laws. The authorized Điều 48 của Luật này. representatives must meet all qualifications and conditions as provided for in Clause 2, 2. Chủ sở hữu công ty có quyền thay thế người đại diện theo uỷ quyền bất cứ khi nào. Article 48 of this Law. 2. The company owner shall be entitled to change authorized representatives at any 3. Trường hợp có ít nhất hai người được bổ nhiệm làm đại diện theo uỷ quyền thì cơ cấu time. 3. If two or more authorized representatives tổ chức quản lý của công ty bao gồm Hội are appointed, the company's organizational đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám structure of management shall comprise đốc và Kiểm soát viên; trong trường hợp Members' Council, director or general này, Hội đồng thành viên gồm tất cả người director and controller. In this case, all đại diện theo uỷ quyền. authorized representatives constitute the Members' Council. 4. If only one authorized representative is appointed, he/she shall be the company president. In this case, the company's organizational structure of management shall comprise company president, director or general director and controller. 5. The company's charter must specify either chairman of the Members' Council, company president, director or general director to be 4. Trường hợp một người được bổ nhiệm làm người đại diện theo uỷ quyền thì người đó làm Chủ tịch công ty; trong trường hợp này cơ cấu tổ chức quản lý của công ty bao gồm Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên. 5. Điều lệ công ty quy định Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện representative- at- law of the company. The representative- at- law must reside in Vietnam and authorize another person to act as representative- at- law of the company on principles as provided for in the company's charter if his/her absence in Vietnam lasts more than thirty days. 6. Functions, rights and duties of the Members' Council, company president, director or general director and controllers are defined in Articles 68, 69, 70 and 71 of this Law. Article 68.- The Members' Council 1. The...
View Full Document

This document was uploaded on 03/01/2014.

Ask a homework question - tutors are online