code doanh nghiep

Ch s hu cng ty ng thi l ch tch cng ty ch tch

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Reasons for convening a meeting of the Members' Council and matters to be settled; c/ Proposed agenda; d/ Full name and signature of each requesting member or their authorized representatives. 5. If the request for convening a meeting of the Members' Council does not contain full contents as provided for in Clause 4 of this Article, that fact must be notified to the requesting member or group of members by the chairman within seven working days from the date of receipt of such request. In other cases, the chairman of the Members' Council must convene a meeting of the Members' Council with fifteen days as from the date of receipt of the request. If the chairman of the Members' Council fails to convene a meeting, he/she shall be individually liable before law for any damage caused to the company and the concerned members of the company. In this case, the requesting member or group of members shall be entitled to convene a meeting of the Members' Council. Reasonable expenses for convening and conducting the meeting shall be reimbursed by the company. Article 51.- Conditions and formalities of a meeting of the Members' Council b) Lý do yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên và vấn đề cần giải quyết; c) Dự kiến chương trình họp; d) Họ, tên, chữ ký của từng thành viên yêu cầu hoặc người đại diện theo uỷ quyền của họ. 5. Trường hợp yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên không có đủ nội dung theo quy định tại khoản 4 Điều này thì Chủ tịch Hội đồng thành viên phải thông báo bằng văn bản cho thành viên, nhóm thành viên có liên quan biết trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong các trường hợp khác, Chủ tịch Hội đồng thành viên phải triệu tập họp Hội đồng thành viên trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên không triệu tập họp Hội đồng thành viên theo quy định thì phải chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về thiệt hại xảy ra đối với công ty và thành viên có liên quan của công ty. Trong trường hợp này, thành viên hoặc nhóm thành viên đã yêu cầu có quyền triệu tập họp Hội đồng thành viên. Chi phí hợp lý cho việc triệu tập và tiến hành họp Hội đồng thành viên sẽ được công ty hoàn lại. Điều 51. Điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên 1. Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến 1. A meeting of the Members' Council may be hành khi có số thành viên dự họp đại diện ít conducted if all participating members own nhất 75% vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. at least 75% of the charter capital; a specific percentage shall be provided for in the 2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không company's charter. đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại 2. If the first meeting fails to open due to not khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần satisfying the condition stated in Clause 1 of thứ hai trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ this Article, the second meeting shall be ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Hội convened within fifteen days after the đồng thành viên triệu tập lần thứ hai được proposed opening date of the first meeting. tiến hành khi có số thành viên dự họp đại The second meeting may be conducted if all diện ít nhất 50% vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do participating members own at l...
View Full Document

This document was uploaded on 03/01/2014.

Ask a homework question - tutors are online