{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Chng trnh v ni dung hp phi c i hi ng c ng thng

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ng, giảm vốn điều lệ charter capital 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 1. A one- member limited liability company viên không được giảm vốn điều lệ. shall not be allowed to decrease the charter capital. 2. A one- member limited liability company may increase the charter capital by additional investment made by the company owner or mobilization of capital contributions from others. The owner shall decide on the method of increasing and the level of increase of the charter capital. If increasing the charter capital by mobilizing capital contributions from others, the company must register for conversion into a limited liability company having two or more members within fifteen days from the date the new members committed to make capital contribution to the company. 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Chủ sở hữu quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ. Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, công ty phải đăng ký chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thành viên mới cam kết góp vốn vào công ty. Chương IV Chapter IV JOINT- STOCK COMPANIES Article 77.- Joint- stock companies 1. A joint- stock company is an enterprise where: a/ Its charter capital is divided into equal portions known as shares; b/ Shareholders may be organizations and/or individuals; the minimum number of shareholders shall be three and shall not be restricted to any particular maximum number; c/ Its shareholders shall be liable for debts and other property liabilities of such enterprise within the limit of the value of their capital contribution to the enterprise; d/ Shareholders shall be entitled to freely transfer their shares, except the case specified in Clause 3 of Article 81 or Clause 5 of Article 84 of this Law. 2. A joint- stock company shall have the legal person status from the date it is granted a business registration certificate. 3. A joint- stock company shall be entitled to issue securities of all kinds for capital mobilization. Article 78.- Types of share 1. A joint- stock company must issue ordinary shares. Owners of such shares are called ordinary shareholders. 2. A joint- stock company may issue preference shares. Holders of preference shares are called preference shareholders. Preference shares include shares of types as described hereunder: a/ Voting preference shares; b/ Dividend preference shares; c/ Redeemable preference shares; d/ Other types of preference share as provided for in the company's charter. 3. Voting preference shares shall be held only by government- authorized organizations and founding shareholders. Voting preference of founding shareholders CÔNG TY CỔ PHẦN Điều 77. Công ty cổ phần 1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa; c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp; d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 81 và khoản 5 Điều 84 của Luật này. 2. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 3. Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn. Điều 78. Các loại cổ phần 1. Công ty cổ phần phải có cổ phần ph...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}