{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

code doanh nghiep

Cng ty phi lp s ng k thnh vin ngay sau khi ng k kinh

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: le's Committee of the commune, ward or township where the enterprise's head office is located. 2. Organizations and individuals shall have the right to request the business registration offices to supply information on the contents of business registration, issue copies of business registration certificates, certificates of changes in business registration or extracts of contents of business registration and have to pay fees therefor in accordance with the provisions of law. 3. The business registration offices shall have to provide fully and promptly business registration information at the request of organizations and individuals as provided for in Clause 2 of this Article. Article 28.- Publication of business registration contents 1. Within thirty days as from the date of receiving the business registration certificate, enterprises must publish in the business website of the business registration office or in three consecutive issues of a newspaper or electronic newspaper the following information: a/ Enterprise name; b/ Addresses of the enterprise's head office, branches and/or representative offices; c/ Business lines; d/ Charter capital, for limited liability companies or partnerships; number of shares, value of contributed equities and number of shares allowed for sale offer, for joint- stock companies; start- up investment capital, for private enterprises; legal capital, doanh hoặc chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo nội dung giấy chứng nhận đó cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác cùng cấp, Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. 2. Tổ chức, cá nhân được quyền yêu cầu cơ quan đăng ký kinh doanh cung cấp thông tin về nội dung đăng ký kinh doanh; cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc bản trích lục nội dung đăng ký kinh doanh và phải trả phí theo quy định của pháp luật. 3. Cơ quan đăng ký kinh doanh có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin về nội dung đăng ký kinh doanh theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều này. Điều 28. Công bố nội dung đăng ký kinh doanh 1. Trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải đăng trên mạng thông tin doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc một trong các loại tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp về các nội dung chủ yếu sau đây: a) Tên doanh nghiệp; b) Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện; c) Ngành, nghề kinh doanh; d) Vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; số cổ phần và giá trị vốn cổ phần đã góp và số cổ phần được quyền phát hành đối với công ty cổ phần; vốn đầu tư ban đầu đối với doanh nghiệp tư for enterprises conducting business lines required to have legal capital; e/ Full name, permanent address, nationality, number of the people's identity card, passport or other lawful personal certification, number of the establishment decision or business registration certificate of the owner, every member or founding shareholder; f/ Full name, permanent address, nationality, number of the people's identity card, passport or other lawful personal certification of the representative- at- law of the enterprise; g/ Place of business registration. 2. Any change in the business regis...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online