code doanh nghiep

Copies of all statements and materials defined in this

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: quy định khác thì thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành theo quy định sau đây: 2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. 3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp. 4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 100 của Luật này. Điều 103. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông 1. Trước ngày khai mạc cuộc họp, phải tiến hành đăng ký việc dự họp Đại hội đồng cổ đông cho đến khi bảo đảm việc đăng ký đầy đủ các cổ đông có quyền dự họp. Người đăng ký dự họp sẽ được cấp thẻ biểu quyết tương ứng với số vấn đề cần biểu quyết trong number of issues to be voted in the meeting agenda. 2. The chair, secretary and vote- counting committee of a meeting of the Shareholders' Meeting shall be defined as follows: a/ The chairman of the Management Board shall chair meetings convened by the Management Board. Where he/she is absent or temporarily lost the ability to work, the remaining members shall elect one of them to be the chair of the meeting. In case none of the members may act as the chair, the highest ranking member of the Management Board shall guide the Shareholders' Meeting to elect a chair of the meeting from participating members and the member who receives the highest number of votes shall chair the meeting; b/ In other cases, the person who signs the decision to convene a meeting of the Shareholders' Meeting shall guide the Shareholders' Meeting to elect the chair of the meeting and the person who receives the highest number of votes shall chair the meeting; c/ The chair shall appoint a person to be the secretary in charge of taking the meeting minutes; d/ The Shareholders' Meeting shall elect a vote counting committee consisting of not more than three persons at the request of the chair. 3. The meeting agenda and contents must be approved by the Shareholders' Meeting in the opening session. The meeting agenda must define details and timing for each of the issues to be discussed. 4. The chair and secretary of the meeting of the Shareholders' Meeting may take measures as necessary in order to chair the meeting in a proper and orderly manner, and in compliance with the approved agenda; or to make the meeting reflect the opinions of the majority of participants. 5. The Shareholders' Meeting shall discuss and vote each of the issues in the meeting chương trình họp; 2. Chủ toạ, thư ký và ban kiểm phiếu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được quy định như sau: a) Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online