code doanh nghiep

Doanh nghip phc v quc phng an ninh doanh nghip nh

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ấp thuận thông qua quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho công ty; thành viên phản đối thông qua quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trong trường hợp này, cổ đông company for at least one year may request the Management Board to suspend the execution of such decision. Article 109.- Term and number members of the Management Board sở hữu cổ phần của công ty liên tục trong thời hạn ít nhất một năm có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị đình chỉ thực hiện quyết định nói trên. of Điều 109. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 1. Unless otherwise provided for in the company's charter, the Management Board shall consist of at least three members and no more than eleven members. The number of the members of the Management Board who must permanently reside in Vietnam shall be provided for in the company's charter. The term of the Management Board shall be five years. The term of members of the Management Board shall be no more than five years; and members of the Management Board may be re- elected for unlimited number of terms. 2. The Management Board of the expiring term shall continue working until a new Management Board is elected and takes over the management. 3. If a new member is additionally elected or replaces a removed or dismissed member during the term, the term of this new member shall be the remaining term of the Management Board. 4. Members of the Management Board are not necessarily the company's shareholders. Article 110.- Qualifications and conditions for acting as members of the Management Board. 1. Members of the Management Board must satisfy the following qualifications and conditions: a/ Having full civil act capacity and are not prohibited from managing an enterprise as provided for by this Law; b/ Being individual shareholders who own at least 5% of total ordinary shares of the company or others possessing expertise and experience in business management or in major business line(s) of the company, or satisfy other criteria and conditions as 1. Hội đồng quản trị có không ít hơn ba thành viên, không quá mười một thành viên, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. Số thành viên Hội đồng quản trị phải thường trú ở Việt Nam do Điều lệ công ty quy định. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 2. Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho đến khi Hội đồng quản trị mới được bầu và tiếp quản công việc. 3. Trường hợp có thành viên được bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn nhiệm kỳ thì nhiệm kỳ của thành viên đó là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị. 4. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của công ty. Điều 110. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị 1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này; b) Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có t...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online