{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Gim c hoc tng gim c chu trch nhim trc php lut v hi ng

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Clause 3, bất cứ khi nào theo yêu cầu của Chủ tịch Hội Article 41 of this Law. Meetings of the đồng thành viên hoặc theo yêu cầu của thành Members' Council must be held at the head viên hoặc nhóm thành viên quy định tại office of the company, unless otherwise khoản 2 và khoản 3 Điều 41 của Luật này. Cuộc họp của Hội đồng thành viên phải được provided for in the company's charter. The chairman of the Members' Council shall tổ chức tại trụ sở chính của công ty, trừ prepare, or organize the preparation of, the trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác. agenda, contents, documents of and convene the meeting. Members may make written Chủ tịch Hội đồng thành viên chuẩn bị hoặc recommendations on the meeting agenda. A tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung recommendation must contain the following tài liệu và triệu tập họp Hội đồng thành viên. Thành viên có quyền kiến nghị bằng văn bản contents: về chương trình họp. Kiến nghị phải có các a/ Full name, permanent address, nội dung chủ yếu sau đây: nationality, number of the people's identity card, passport or other lawful personal a) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số certification of the member, for individuals; Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc name, address, nationality, number of the chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với establishment decision or business thành viên là cá nhân; tên, địa chỉ thường registration certificate of the member, for trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc organizations; full name and signature of the số đăng ký kinh doanh đối với thành viên là tổ chức; họ, tên, chữ ký của thành viên hoặc member or authorized representative; người đại diện theo uỷ quyền; b/ Capital share, number and date of grant b) Tỷ lệ phần vốn góp, số và ngày cấp giấy of the capital share certificate; chứng nhận phần vốn góp; c/ Contents recommended for inclusion in c) Nội dung kiến nghị đưa vào chương trình the meeting agenda; họp; d/ Reasons for recommendations; d) Lý do kiến nghị. The chairman of the Member's Council must Chủ tịch Hội đồng thành viên phải chấp accept the recommendation and incorporate thuận kiến nghị và bổ sung chương trình họp it into the meeting agenda if it contains all Hội đồng thành viên nếu kiến nghị có đủ nội above- mentioned contents and is sent to the dung theo quy định được gửi đến trụ sở head office at least one working day before chính của công ty chậm nhất một ngày làm the date of opening the meeting of the việc trước ngày họp Hội đồng thành viên; Members' Council; the recommendation that trường hợp kiến nghị được đệ trình ngay is submitted immediately before opening of trước khi họp thì kiến nghị được chấp thuận the meeting of the Members' Council may be nếu đa số các thành viên dự họp đồng ý. accepted if it is approved by a majority of members attending the meeting. 2. Thông báo mời họp Hội đồng thành viên 2. The meeting invitation may be notified in có thể bằng giấy mời, điện thoại, fax, telex the form of invitation card, telephone, fax, telex or other electronic means as provided for in the company's charter and must be sent directly to each member. The meeting invitation must clearly specify the time, venue and agenda of the meeting. The agenda and materials of a meeting must be sent to all members before opening of the meeting. Materials related to amendment and supplementation of the company's charter, development orientations of the company, annual financial statements, reorganization or dissolution of the company must be sent to all members at least two working days before opening of the meeting....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}