code doanh nghiep

H s ng k kinh doanh ca of limited liability companies

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: rights as provided by this Law and the company's charter. 8. Other acts prohibited by law. Article 12.- Regime of preservation of documents of enterprises cho người đủ điều kiện theo quy định của Luật này; gây chậm trễ, phiền hà, cản trở, sách nhiễu người yêu cầu đăng ký kinh doanh và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 1. Depending on their types, enterprises must preserve the following documents: a/ Company's charter and its amendments or supplements; internal management rules; members or shareholders registration book; 1. Tuỳ theo loại hình, doanh nghiệp phải lưu giữ các tài liệu sau đây: 2. Hoạt động kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không đăng ký kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh khi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 3. Kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh; kê khai không trung thực, không chính xác, không kịp thời những thay đổi trong nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh. 4. Kê khai khống vốn đăng ký, không góp đủ và đúng hạn số vốn như đã đăng ký; cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị thực tế. 5. Hoạt động trái pháp luật, lừa đảo; kinh doanh các ngành, nghề cấm kinh doanh. 6. Kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật. 7. Ngăn cản chủ sở hữu, thành viên, cổ đông của doanh nghiệp thực hiện các quyền theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. 8. Các hành vi bị cấm khác theo quy định của pháp luật. Điều 12. Chế độ lưu giữ tài liệu của doanh nghiệp a) Điều lệ công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; quy ch quản lý nội bộ của công ty; sổ đăng ký thành viên hoặc sổ đăng ký cổ đông; b/ Business registration certificate; titles of protection of industrial property rights; product quality registration certificates; licenses or permits and other certificates; c/ Documents and papers certifying ownership of the company's assets; d/ Minutes of meetings of the Members' Council, Shareholders' Meeting, Management Board; decisions of the enterprise; e/ Prospectus for issuance of securities; f/ Reports of the Control Board, conclusions of inspection bodies and independent auditing organizations; g/ Accounting books and documents and annual financial statements; h/ Other documents as provided for by law. 2. Enterprises must preserve all documents specified in Clause 1 of this Article at their head offices; the duration of preservation shall comply with the provisions of law. Chapter II ESTABLISHMENT OF ENTERPRISES AND BUSINESS REGISTRATION b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; giấy chứng nhận đăng ký chất lượng sản phẩm; các giấy phép và giấy chứng nhận khác; c) Tài liệu, giấy tờ xác nhận quyền sở hữu tài sản của công ty; d) Biên bản họp Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; các quyết định của doanh nghiệp; đ) Bản cáo bạch để phát hành chứng khoán; e) Báo cáo của Ban kiểm soát, kết luận của cơ quan thanh tra, kết luận của tổ chức kiểm toán độc lập; g) Sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính hàng năm; h) Các tài liệu khác theo quy định của pháp luật. 2. Doanh nghiệp phải lưu giữ các tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này tại trụ sở chính; thời hạn lưu giữ thực hiện theo quy định của pháp luật. Chương II THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP VÀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH Article 13.- The right to establis...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online