code doanh nghiep

Code doanh nghiep

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ant of business registration certificates Enterprises shall be granted business 2. Phần vốn góp, giá trị vốn góp, loại tài sản, số lượng, giá trị của từng loại tài sản góp vốn, thời hạn góp vốn của từng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; số lượng cổ phần, loại cổ phần, loại tài sản, số lượng tài sản, giá trị của từng loại tài sản góp vốn cổ phần của từng cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. 3. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của thành viên, cổ đông sáng lập hoặc của đại diện theo uỷ quyền của họ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh. Điều 24. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận registration certificates if they fully meet following conditions: 1. Registered business lines are not prohibited; 2. The enterprise name complies with Articles 31, 32, 33 and 34 of this Law; 3. There is a head office that complies with Clause 1, Article 35 of this Law; 4. Business registration dossier is valid as provided for by law; 5. Business registration fee is fully paid as provided for by law. Business registration fees shall be determined on the basis of the number of registered business lines; specific fee rates shall be stipulated by the Government. đăng ký kinh doanh khi có đủ các điều kiện sau đây: 1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh; 2. Tên của doanh nghiệp được đt theo đúng quy định tại các điều 31, 32, 33 và 34 của Luật này; 3. Có trụ sở chính theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật này; 4. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật; 5. Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Lệ phí đăng ký kinh doanh được xác định căn cứ vào số lượng ngành, nghề đăng ký kinh doanh; mức lệ phí cụ thể do Chính phủ quy định. Article 25.- Contents of the business Điều 25. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh registration certificate 1. Enterprise name, addresses of the head office, branch(es) and/or representative office(s). 2. Full name, permanent address, nationality, number of the people's identity card, passport or other lawful personal certification of the representative- at- law of the enterprise. 3. Full name, permanent address, nationality, number of the people's identity card, passport or other lawful personal certification of the member or founding shareholder being an individual; number of the establishment decision or registration business certificate of the owner, member or founding shareholder being an organization, for limited liability or joint- stock companies; name, permanent address, nationality, number of the people's identity card, passport or other lawful personal certification of every general partner, for 1. Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện. 2. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. 3. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên hoặc cổ đông sáng lập là cá nhân; số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của chủ sở hữu công ty, của thành...
View Full Document

This document was uploaded on 03/01/2014.

Ask a homework question - tutors are online