code doanh nghiep

In this case the business registration dossier shall

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: p Điều lệ công ty không quy định thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: a) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; b) Thông qua định hướng phát triển công ty; c) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác; e) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; g) Tổ chức lại, giải thể công ty. 3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định; b) Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị or sale of assets valued at 50% or more of the total value of assets recorded in the company's latest financial statements, unless a different percentage is provided for in the company's charter; the specific ratio shall be provided for in the company's charter; c/ The voting for electing members of the Management Board or Control Board shall be implemented by accumulatively calculating the votes, thereby each shareholder shall have a total number of voting cards corresponding to the total number of shares he/she owns multiplied by the number of elected members of the Management Board or Control Board, and the shareholders can accumulate their voting cards for one or a number of candidates. 4. Decisions adopted during the Shareholders' Meeting meetings by shareholders and authorized representatives representing 100% of the voting shares shall be lawful and take immediate effect even in cases where the order and procedures for convention, the meeting agenda and the conducting procedures were carried out in contravention of regulations. 5. Where a decision of the Shareholders' Meeting is proposed to be adopted by collecting written opinions, such decision shall be adopted if approved by a number of shareholders who own at least 75% of the total votes; the specific ratio shall be provided for in the company's charter. 6. Decisions adopted by the Shareholders' Meeting must be notified to shareholders eligible to attend meetings of the Shareholders' Meeting within fifteen days as from the date of adoption thereof. tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định; c) Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứn...
View Full Document

This document was uploaded on 03/01/2014.

Ask a homework question - tutors are online