code doanh nghiep

Not to withdraw the paid in capital in the form of

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: e of the Members' Council; f/ To conclude contracts on behalf of the company, except ones falling under the competence of the chairman of the Members' Council; g/ To propose the structure of organization of the company; h/ To submit annual financial statements to the Members' Council; i/ To propose plans for distributing profits or handling losses in business;. 3. Chủ tch Hội đồng thành viên tổ chức việc kiểm phiếu, lập báo cáo và thông báo kết quả kiểm phiếu, quyết định được thông qua đến các thành viên trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn mà thành viên phải gửi ý kiến về công ty. Báo cáo kết quả kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu theo quy định tại khoản 2 Điều 53 của Luật này. Điều 55. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc 1. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty là người điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình. 2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền và nhiệm vụ sau đây: a) Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng thành viên; b) Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty; c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty; d) Ban hành quy chế quản lý nội bộ công ty; đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên; e) Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên; g) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty; h) Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Hội đồng thành viên; i) Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; j/ To recruit laborers; k/ Other rights and duties as provided for in the company's charter and labor contract signed between him/her and the company according to the decision of the Members' Council. k) Tuyển dụng lao động; l) Các quyền và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên. Điều 56. Nghĩa vụ của thành viên Hội đồng Article 56.- Obligations of members of the thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc Members' Council, director or general 1. Thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc director hoặc Tổng giám đốc công ty có các nghĩa vụ sau đây: 1. The members of the Members' Council and director or general director shall have a) Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất the following obligations: a/ To perform assigned rights and duties in nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của a honest, careful and optimal manner in công ty và chủ sở hữu công ty; order to ensure maximum lawful benefits of b) Trung thành với lợi ích của công ty và chủ the company and its owner; b/ To be loyal to the benefits of the company sở hữu công ty; không sử dụng thông tin, bí and its owner; not to be permitted to use quyết, cơ hội kinh doanh của công ty; không information, know- how and business được lạm dụng địa vị, chức vụ và tà...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online