code doanh nghiep

Phiu ly kin gi v cng ty phi c ng trong phong

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 's charter. 3. Shareholders or group of shareholders as provided for in Clause 2 of this Article shall be entitled to request convening of the Shareholders' Meeting in the following cases: a/ The Management Board seriously violates the rights of shareholders, obligations of managers or makes decisions ultra vires; b/ The term of the Management Board is over six months and the new Management Board has not yet been elected to replace the former; c/ Other cases as provided for in the company's charter. The request must be made in writing and state the full name, permanent address, number of the people's identity card, passport or other lawful personal certification, for shareholders being individuals; or the name, permanent address, nationality, number of the establishment decision or the business registration certificate, for shareholders being organizations; number of shares and time of share registration by each shareholder, total shares of the whole group of shareholders and the proportion of ownership in the total number of shares of the company; grounds and reasons to request convening of the Shareholders' Meeting. Attached with the request must be materials, evidence of violations by the Management Board, the severity of violations or the decisions already issued ultra vires. 4. Unless otherwise provided for in the company's charter, the nomination of candidates to the Management Board and the Control Board provided for at Point a, Clause 2 of this Article shall be effected as follows: a/ Shareholders holding voting rights voluntarily form a group (groups), which satisfies(y) the conditions to be able to nominate candidates for the Management Board and the Control Board, must report the holding of the group meeting to all participating shareholders at the opening of the Shareholders' Meeting at the latest. này và Điều lệ công ty. 3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều này có quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: a) Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao; b) Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đã vượt quá sáu tháng mà Hội đồng quản trị mới chưa được bầu thay thế; c) Các trường hợp khác theo quy định của Điều lệ công ty. Yêu cầu triệu tập họp Hội đồng cổ đông phải được lập bằng văn bản và phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền. 4. Trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát quy định tại điểm a khoản 2 Điều này được thực hiện như sau: a) Các cổ đông phổ thông tự nguyện tập hợp thành nhóm thoả mãn các điều kiện quy định đ...
View Full Document

This document was uploaded on 03/01/2014.

Ask a homework question - tutors are online