code doanh nghiep

Quyt nh chuyn i phi c gi n tt c cc ch n v thng bo cho

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: g cử viên. 4. Các quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông với số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục triệu tập, nội dung chương trình họp và thể thức tiến hành họp không được thực hiện đúng như quy định. 5. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. 6. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày quyết định được thông qua. Điều 105. Thẩm quyền và thể thức lấy ý Article 105.- Competence and procedures kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua for collecting written opinions of quyết định của Đại hội đồng cổ đông shareholders to adopt decisions of the Shareholders' Meeting Trong trường hợp Điều lệ công ty không có Unless otherwise provided for in the company's charter, the competence and procedures for collecting written opinions of shareholders to adopt decisions of the Shareholders' Meeting shall comply with the following provisions: 1. The Management Board may collect shareholders' written opinions in order to adopt decisions of the Shareholders' Meeting at any time when it deems it necessary for the benefits of the company. 2. The Management Board must prepare opinion cards, draft decisions of the Shareholders' Meeting and explanatory documents for the draft decisions. These shall be sent via registered mail to the permanent address of every shareholder. 3. An opinion card must have the following principal contents: a/ Name, address of the head office, number and date of grant of the business registration certificate, place of business registration of the company; b/ Purpose for collecting opinions; c/ Full name, permanent address, nationality, number of the people's identity card, passport or other lawful personal certification of the shareholder being an individual; name, permanent address, nationality, number of the establishment decision or business registration certificate of the shareholder being an organization; number of shares of each type and number of votes of the shareholder; d/ Issues to be commented for the adoption of the decision; e/ Voting options: "Yes", "No" and "Blank"; f/ The deadline to send the filled- in opinion card to the company; g/ Full names and signatures of the chairman of the Management Board and the representative- at- law of the company. 4. Filled- in opinion cards must be signed by shareholders being individuals or by the authorized representatives or the quy định khác thì thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty; 2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của từng cổ đông; 3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngà...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online