code doanh nghiep

The authorized iu 48 ca lut ny representatives must

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: thorized representative must satisfy the following criteria and conditions: a/ Having full civil act capacity; b/ Not being prohibited from establishing and managing an enterprise; c/ Having professional qualifications and experience in business management or in the major business line of the company; d/ As for subsidiary companies of a company in which the State- owned capital share or shares account for more than 50% of the charter capital, wives or husbands, fathers, adoptive fathers, mothers, adoptive mothers, children, adopted children, or siblings of the managers and persons who have competence to appoint managers of that company shall not be appointed to be authorized representatives in its subsidiary companies. 3. The authorized representative shall act on behalf of the authorizing member in exercising all rights and performing all obligations of a member of the Members' Council as provided for by this Law. Any restriction by the authorizing member on his/her authorized representative in exercising rights of a member through the Members' Council shall not be legally valid towards a third party. 4. The authorized representative is obliged to attend all meetings of the Members' Council and exercise rights and perform obligations of a member of the Members' Council in a honest, careful and optimal manner for the purpose of protecting to the maximum benefits of the authorizing member and the company. 5. Voting by the authorized representative is in proportion to the amount of capital share he/she is authorized to represent. Article 49.- Chairman of the Members' Council 1. The Members' Council shall elect one of its ty và cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày quyết định và có hiệu lực kể từ ngày công ty nhận được thông báo. 2. Người đại diện theo uỷ quyền phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: a) Đủ năng lực hành vi dân sự; b) Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp; c) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty; d) Đối với công ty con của công ty có phần vốn góp hay cổ phần sở hữu nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ thì vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của người quản lý và của người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ không được cử làm người đại diện theo uỷ quyền tại công ty con. 3. Người đại diện theo uỷ quyền nhân danh thành viên thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành viên theo quy định của Luật này. Mọi hạn chế của thành viên đối với người đại diện theo uỷ quyền của mình trong việc thực hiện các quyền thành viên thông qua Hội đồng thành viên đều không có hiệu lực pháp lý đối với bên thứ ba. 4. Người đại diện theo uỷ quyền có nghĩa vụ tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng thành viên; thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành viên một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất, bảo vệ tối đa lợi ích hợp pháp của thành viên và công ty. 5. Người đại diện theo uỷ quyền có số phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp được uỷ quyền. Điều 49. Chủ tịch Hội đồng thành viên 1. Hội đồng thành viên bầu một thành viên members to be the chairman. The chairman may concurrently hold the position of director or general direct...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online