code doanh nghiep

The chairman of the members council shall decide to

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ertificate. 2. Member registration books shall be kept at head offices of companies. Article 41.- Rights of members góp của từng thành viên. 1. Members of a limited liability company with two or more members shall have the following rights: a/ To participate in the Members' Council meetings, discuss, make suggestions and vote on matters falling under the competence of the Member's Council; b/ To vote in proportion to their capital share; c/ To check, review, search, copy or extract the member registration book, transactions recording and monitoring books, accounting books, annual financial statements, minutes of Member's Council meetings, and other papers and documents of the company; d/ To be distributed profits in proportion to their capital share after the company has fully paid taxes and fulfilled other financial obligations according to law; e/ To be distributed the value of remaining assets in proportion to their capital share when the company is dissolved or goes bankrupt; f/ To be given priority in contributing more capital into the company when the company increases its charter capital; transfer part or the whole of their capital shares in accordance with this Law; g/ To lodge complaints about or initiate lawsuits against the director or general director who fails to fulfill his/her obligations, causing damage to members or the company according to the provisions of law; h/ To dispose of their capital shares by transfer, bequeath, donation or otherwise according to the provisions of law and the company's charter; i/ To have other rights as provided for by 1. Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có các quyền sau đây: 2. Sổ đăng ký thành viên được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty. Điều 41. Quyền của thành viên a) Tham dự họp Hội đồng thành viên, thảo luận, kiến nghị, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên; b) Có số phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp; c) Kiểm tra, xem xét, tra cứu, sao chép hoặc trích lục sổ đăng ký thành viên, sổ ghi chép và theo dõi các giao dịch, sổ kế toán, báo cáo tài chính hàng năm, sổ biên bản họp Hội đồng thành viên, các giấy tờ và tài liệu khác của công ty; d) Được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp sau khi công ty đã nộp đủ thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; đ) Được chia giá trị tài sản còn lại của công ty tương ứng với phần vốn góp khi công ty giải thể hoặc phá sản; e) Được ưu tiên góp thêm vốn vào công ty khi công ty tăng vốn điều lệ; được quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp theo quy định của Luật này; g) Khiếu nại hoặc khởi kiện Giám đốc hoặc Tổng giám đốc khi không thực hiện đúng nghĩa vụ, gây thiệt hại đến lợi ích của thành viên hoặc công ty theo quy định của pháp luật; h) Định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách chuyển nhượng, để thừa kế, tặng cho và cách khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; this Law and the company's charter. 2. A member or group of members holding more than 25% of the charter capital or a smaller ratio as provided for in the company's charter, except the case stated in Clause 3 of this Article, shall be entitled to convene a Members' Council meeting to decide on matters falling under competence; 3. If the company has a member holding more than 75% of the charter capital and the company's charter does not provide any ratio smaller than that stated in Clause 2 of this Article, the group of all minor members shall automatically have the right stated in Clause 2 of t...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online