code doanh nghiep

The company shall introduce at least three

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: or whole of the charter capital of the company to another organization or individual; d/ To decide on use of profits after fulfilling tax and other financial obligations of the company; e/ To decide on re- organization, dissolution and request for bankruptcy of the company; f/ To collect the whole value of assets of the company after it finishes the dissolution or bankruptcy process; g/ Other rights as provided for by this Law and the company's charter. Article 65.- Obligations of the company owner khác; 1. The company owner shall be entitled to withdraw the capital only by transferring part or whole of the charter capital to another organization or individual; if the capital is withdrawn from the company by 1. Chủ sở hữu công ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác; trường hợp rút một phần hoặc toàn bộ vốn đã góp ra khỏi công ty dưới hình d) Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty; đ) Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty; e) Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành giải thể hoặc phá sản; g) Các quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. Điều 65. Nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty 1. Góp vốn đầy đủ và đúng hạn như đã cam kết; trường hợp không góp đủ và đúng hạn 1. To make capital contribution fully and on số vốn đã cam kết thì phải chịu trách nhiệm time as committed; if not, to be liable for all về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của debts and other property liabilities of the công ty. company; 2. Tuân thủ Điều lệ công ty. 2. To observe the company's charter; 3. Phải xác định và tách biệt tài sản của chủ sở hữu công ty và tài sản của công ty. 3. To keep assets of the company and company owner separated; Chủ sở hữu công ty là cá nhân phải tách biệt The company owner who is an individual các chi tiêu của cá nhân và gia đình mình với must separate between expenditure of các chi tiêu trên cương vị là Chủ tịch công ty himself or herself and that of the company và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. owner or director or general director. 4. Tuân thủ quy định của pháp luật về hợp 4. To observe laws on contracts and relevant đồng và pháp luật có liên quan trong việc laws on sale, purchase, borrowing, lending, mua, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê và các lease, renting or other transactions between giao dịch khác giữa công ty và chủ sở hữu the company and the company owner. công ty. 5. To perform other obligations as provided 5. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định for by this Law and the company's charter. của Luật này và Điều lệ công ty. Article 66.- Restrictions on the rights of Điều 66. Hạn chế đối với quyền của chủ sở the company owner hữu công ty another way, the company owner shall be liable for all debts and other property liabilities of the company. If the company owner transfers part of the charter capital to another organization or individual, the company must be transformed into a limited liability company with two or more members and such transformation must be registered within fifteen days as from the date of transfer. 2. The company owner must not withdraw profits if the company fails to fully pay off due debts and other property...
View Full Document

This document was uploaded on 03/01/2014.

Ask a homework question - tutors are online