code doanh nghiep

Trng hp khng c ngi c u quyn hoc ch tch hi ng qun tr

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: of all founding shareholders; e/ Full name and signature of the company's representative- at- law. The representative- at- law of the company shall be personally responsible for any company's and others' losses if the notice is late, inaccurate, dishonest or incomplete. 3. If a founding shareholder does not pay in full for the subscribed shares, those shares shall be dealt with in one of the following ways: a/ All remaining founding shareholders shall fully pay for such shares in proportion to their share ownership in the company; b/ One or some founding shareholders shall fully pay for such shares; c/ Others who are not founding shareholders shall be mobilized to fully pay for such shares and shall become founding shareholders of the company. In this case, founding shareholders who have not yet fully paid for the subscribed shares shall no longer be founding shareholders of the company. Where the subscribed shares of the founding được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, công ty phải thông báo việc góp vốn cổ phần đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Thông báo phải có các nội dung chủ yếu sau đây: a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh; b) Tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán, số cổ phần các cổ đông sáng lập đăng ký mua; c) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông sáng lập là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần đăng ký mua, số cổ phần và trị giá cổ phần đã thanh toán, loại tài sản góp vốn cổ phần của từng cổ đông sáng lập; d) Tổng số cổ phần và giá trị cổ phần đã thanh toán của các cổ đông sáng lập; đ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty. Người đại diện theo pháp luật của công ty phải chịu trách nhiệm cá nhân về các thiệt hại đối với công ty và người khác do thông báo chậm trễ hoặc thông báo không trung thực, không chính xác, không đầy đủ. 3. Trường hợp có cổ đông sáng lập không thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua thì số cổ phần chưa góp đủ đó của cổ đông sáng lập được xử lý theo một trong các cách sau đây: a) Các cổ đông sáng lập còn lại góp đủ số cổ phần đó theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty; b) Một hoặc một số cổ đông sáng lập nhận góp đủ số cổ phần đó; shareholders have not yet been paid for, all founding shareholders shall jointly be responsible for debts and other property responsibilities of the company within the value of shares not yet be paid for. 4. In case founding shareholders do not subscribe all shares, the remaining shares must be offered and sold out within three years as from the date the business registration certificate is granted to the company. 5. Within three years as from the date the business registration certificate is granted to the company, founding shareholders shall be free to transfer their ordinary shares to other founding shareholders. Ordinary shares of founding shareholders may be transferable to persons who are not founding shareholders if so approved by the Shareholders' Meeting. In this case, shareholders who plan to transfer their shares shall not be entitled to vote on such transfer and the transferees shall become founding shareholders. After three years from the date the business registration certificate is granted to the compa...
View Full Document

This document was uploaded on 03/01/2014.

Ask a homework question - tutors are online