code doanh nghiep

B capital share number and date of grant b t l

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: resentative offices shall be stipulated by 1. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật. 2. Con dấu là tài sản của doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm quản lý sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp cần thiết, được sự đồng ý của cơ quan cấp dấu, doanh nghiệp có thể có con dấu thứ hai. Điều 37. Văn phòng đại diện, chi nhánh và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp 2. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp. 3. Địa điểm kinh doanh là nơi hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp được tổ chức thực hiện. Địa điểm kinh doanh có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. 4. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh phải mang tên của doanh nghiệp, kèm theo phần bổ sung tương ứng xác định chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh đó. 5. Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều văn phòng đại diện, chi nhánh tại một địa phương theo địa giới hành chính. Trình tự và thủ tục lập chi nhánh, văn phòng đại diện do the Government. Chapter III LIMITED LIABILITY COMPANIES Chính phủ quy định. Chương III CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Mục 1 Section 1. LIMITED LIABILITY COMPANIES WITH TWO OR MORE MEMBERS CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN Điều 38. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Article 38.- Limited liability companies 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp, trong đó: with two or more member 1. A limited liability company is an enterprise of which: a/ Members may be organizations and/or individuals; the total number of members shall not exceed fifty; b/ Members are responsible for debts and other property liabilities of the enterprise within the amount of capital that they have committed to contribute to the enterprise; c/ Capital shares of the members may only be transferred in accordance with Articles 43, 44 and 45 of this Law. 2. Limited liability companies shall have a legal person status from the time of receiving the business registration certificates. 3. Limited liability companies shall not be entitled to issue shares. Article 39.- Capital contribution and grant of capital share certificates 1. Members must contribute capital fully and on time with types of assets as committed. Any change in the type of assets that members have committed to contribute must be approved by all other members and informed in writing by the company to the business registration office within seven working days as from the date of approval of such a change. The representative- at- law of a company must inform in writing the progress of a) Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá năm mươi; b) Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp; c) Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 43, 44 và 45 của Luật này. 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 3. Công...
View Full Document

This document was uploaded on 03/01/2014.

Ask a homework question - tutors are online