{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

C ng cng ty phi gi thng bo v ngi i din theo u quyn quy

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: f the company; c/ To organize implementation of business and investment plans of the company; d/ To issue internal management regulations of the company; e/ To appoint, remove and dismiss managers in the company, except those falling under the competence of the Members' Council or president of the company; f/ To conclude contracts on behalf of the company, except those falling under the competence of the Members' Council or president of the company; g/ To make proposals on the organizational structure of the company; h/ To submit annual financial settlement reports to the Members' Council or president of the company; i/ To make proposal on distribution of profits or settlement of losses; j/ To recruit laborers; k/ Other rights as provided for in the company's charter and contract signed with the chairman of the Members' Council or president of the company. 3. The director or general director must meet the following qualifications and conditions: a/ Having full civil act capacity; not being prohibited from managing an enterprise in ngày của công ty. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình. 2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền sau đây: a) Tổ chức thực hiện quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty; b) Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty; c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty; d) Ban hành quy chế quản lý nội bộ công ty; đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty; e) Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty; g) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty; h) Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty; i) Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; k) Tuyển dụng lao động; l) Các quyền khác được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty. 3. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: a) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh accordance with this Law; b/ Not being related person of the members of the Members' Council or president of the company; any person who has power to appoint the authorized representative or president of the company; c/ Having relevant expertise and experience in business management or major business line of the company; or meeting other qualifications and conditions as provided for in the company's charter. nghiệp theo quy định của Luật này; Article 71.- Controllers Điều 71. Kiểm soát viên 1. The company owner shall appoint from one to three controllers working for a term of not more than three years. Controllers shall be responsible to the company owner for exercising their rights and duties. 2. Controllers shall have the following duties: a/ To check the lawfulness, honesty and diligence of the Members' Council, president of the company and director or general director in performing owner's rights and running business operations of the company; b/ To appraise financial statements, business performance, management and other reports before they are submitted...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}