code doanh nghiep

Gii th hoc ph sn o cc quyn khc theo quy nh ca

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ệ công ty; đ) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty; e) Quyết định mức lương, thưởng và lợi ích khác đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty; g) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm, plans for using or distributing profits as well as handling losses of the company. h/ To decide on the management organization structure of the company; i/ To decide on opening of subsidiary companies, branches and/or representative offices; j/ To amend and/or supplement the company's charter; k/ To decide on the company's reorganization; l/ To decide on dissolution or bankruptcy of the company; m/ Other rights and duties as provided for by this Law and the company's charter. Article 48.- Authorized representatives 1. Appointment of an authorized representative must be made in writing and notified to the company and the business registration office within seven working days as from the date of appointment. The notification must contain the following details: a/ Name, address of the head office, nationality, number and date of the establishment decision or business registration certificate; b/ Capital share, number and date of grant of the capital share certificate; c/ Full name, permanent address, nationality, number of the people's identity card, passport or other lawful personal certification of the authorized representative; d/ Duration of authorization; e/ Full names, signatures of the representative- at- law and authorized representative of the authorizing member. Replacement of the authorized phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận hoặc phương án xử lý lỗ của công ty; h) Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty; i) Quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện; k) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; l) Quyết định tổ chức lại công ty; m) Quyết định giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty; n) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. Điều 48. Người đại diện theo uỷ quyền 1. Việc chỉ định người đại diện theo uỷ quyền phải bằng văn bản, được thông báo đến công ty và cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày chỉ định. Thông báo phải có các nội dung chủ yếu sau đây: a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, quốc tịch, số và ngày quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh; b) Tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp; c) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền được chỉ định; d) Thời hạn uỷ quyền; đ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của thành viên, của người đại diện theo uỷ quyền của thành viên. Việc thay thế người đại diện theo uỷ quyền phải được thông báo bằng văn bản cho công representative must be notified to the company and the business registration office within seven working days as from the date of decision and become valid from the date on which the notification is received by the company. 2. The au...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online