code doanh nghiep

I vi c ng l t chc nc ngoi th bn sao giy chng

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: hment, capital contribution, share buying and Điều 13. Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ management of enterprises phần và quản lý doanh nghiệp 1. Vietnamese and foreign organizations and individuals shall be entitled to establish and manage enterprises in Vietnam in accordance with this Law, except those stated in Clause 2 of this Article. 2. The following organizations and individuals shall not be entitled to establish and manage enterprises in Vietnam: a/ State agencies and units of the people's armed forces in case they use state assets to 1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. 2. Tổ chức, cá nhân sau đây không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam: a) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà set up enterprises for making their own profits; b/ Cadres, public servants as provided for in the law on cadres and public servants; c/ Officers, non- commissioned officers, professional army members, defense workers at agencies or units of the Vietnam People's Army; officers, professional non- commissioned officers working in agencies or units of the Vietnam People's Police; d/ Leading officials, managers in enterprises with 100% state- owned capital, excluding those who are appointed as authorized representatives to manage state- owned capital contributions in other enterprises; e/ Minors; persons whose civil act capacity is restricted or lost; f/ Persons who are serving an imprisonment penalty or prohibited from doing business by the Court; g/ Other cases as provided for by the law on bankruptcy. 3. Organizations and individuals shall be entitled to buy shares from joint- stock companies, make capital contribution to limited liability companies or partnerships in accordance with this Law, except those stated in Clause 4 of this Article. 4. The following organizations and individuals shall not be entitled to buy shares from joint- stock companies and make capital contribution to limited liability companies or partnerships: a/ State agencies and units of the people's armed forces in case they use state assets to set up enterprises for making their own profits; b/ Persons who shall not be entitled to contribute capital to enterprises as provided for in the law on cadres and public servants. nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình; b) Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức; c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam; d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác; đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; e) Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh; g) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản. 3. Tổ chức, cá nhân có quyền mua cổ phần của công ty cổ phần, góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online