code doanh nghiep

In writing 6 decisions of the members council shall be

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: or. 2. The chairman shall have the following rights and duties: a/ To prepare, or organize the preparation of, working programs and plans of the Members' Council; b/ To prepare, or organize the preparation of, the agenda, contents and materials for meetings of the Members' Council or the members' comments; c/ To convene and preside meetings of the Members' Council or organize the gathering of the members' comments; d/ To supervise, or organize the supervisions of, the implementation of decisions made by the Members' Council; e/ To sign on behalf of the Members' Council its decisions; f/ Other rights and obligations as provided for by this Law and the company's charter. 3. The term of the chairman of the Members' Council shall not exceed five years. The chairman of the Members' Council may be re- elected for unlimited number of terms. 4. That the chairman is the representative- at- law of the company as provided for in the company's charter must be clearly stated in all transactional papers. 5. During his/her absence, the chairman shall authorize a member of the Members' Council to exercise his/her rights and duties in accordance with principles provided for in the company's charter. If no member is authorized or the chairman is incapable of working, remaining members shall elect by principle of majority vote one of them to temporarily exercise rights and duties of the chairman of the Members' Council. làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty. 2. Chủ tịch Hội đồng thành viên có các quyền và nhiệm vụ sau đây: a) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên; b) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng thành viên hoặc để lấy ý kiến các thành viên; c) Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên; d) Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các quyết định của Hội đồng thành viên; đ) Thay mặt Hội đồng thành viên ký các quyết định của Hội đồng thành viên; e) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. 3. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng thành viên không quá năm năm. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 4. Trường hợp Điều lệ công ty quy định Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật thì các giấy tờ giao dịch phải ghi rõ điều đó. 5. Trường hợp vắng mặt thì Chủ tịch Hội đồng thành viên uỷ quyền bằng văn bản cho một thành viên thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có thành viên được uỷ quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên không làm việc được thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời thực hiện quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên theo nguyên Article 50.- Convention of meetings of the tắc đa số quá bán. Members' Council Điều 50. Triệu tập họp Hội đồng thành 1. A meeting of the Members' Council may be viên convened at any time at the request of its chairman or a member or group of members 1. Hội đồng thành viên được triệu tập họp as provided for in Clause 2 and...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online