{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

code doanh nghiep

Iu 135 hi ng thnh vin 1 tt c thnh vin hp li thnh

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: rd, passport or other lawful personal certification of the authorized representative; d/ Number of authorized shares; e/ Duration of authorization; f/ Full name and signature of the authorized representative and the representative- at- law for the shareholder. đ) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, trừ trường hợp điều chỉnh vốn điều lệ do bán thêm cổ phần mới trong phạm vi số lượng cổ phần được quyền chào bán quy định tại Điều lệ công ty; e) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; g) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; h) Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty; i) Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty; k) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. 3. Cổ đông là tổ chức có quyền cử một hoặc một số người đại diện theo uỷ quyền thực hiện các quyền cổ đông của mình theo quy định của pháp luật; trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo uỷ quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện. Việc cử, chấm dứt hoặc thay đổi người đại diện theo uỷ quyền phải được thông báo bằng văn bản đến công ty trong thời hạn sớm nhất. Thông báo phải có các nội dung chủ yếu sau đây: a) Tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số và ngày quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh của cổ đông; b) Số lượng cổ phần, loại cổ phần và ngày đăng ký cổ đông tại công ty; c) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền; d) Số cổ phần được uỷ quyền đại diện; đ) Thời hạn đại diện theo uỷ quyền; e) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo uỷ quyền và người đại diện theo pháp luật của The company must send a notice on the authorized representative stated in this Clause to the business registration office within five working days as from the date of receipt of such notice. cổ đông. Công ty phải gửi thông báo về người đại diện theo uỷ quyền quy định tại khoản này đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo. Article 97.- Competence to convene Điều 97. Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội meetings of the Shareholders' Meeting đồng cổ đông 1. The Shareholders' Meeting shall meet regularly or irregularly, at least once a year. 1. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên The venue of meetings of the Shareholders' hoặc bất thường; ít nhất mỗi năm họp một Meeting must be in the territory of Vietnam. lần. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. 2. The Shareholders' Meeting shall hold a regular meeting within four months after 2. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường the end of a fiscal year. At the request of the niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày Management Board, the business kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội registration office may extend this time limit đồng quản trị, cơ quan đăng ký kinh doanh which must, however, not exceed six months có thể gia hạn, nhưng không quá sáu tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. after the end of a fiscal year. A regular meeting of the Shareholders' Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây: Meeting shall discuss and approve: a/ Annua...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online