code doanh nghiep

Iu 44 chuyn nhng phn vn gp tr trng hp quy nh ti khon

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: rship of their own assets used in business operation to their enterprises. Article 30.- Valuation of assets used to make capital contribution của người góp vốn; loại tài sản và số đơn vị tài sản góp vốn; tổng giá trị tài sản góp vốn và tỷ lệ của tổng giá trị tài sản đó trong vốn điều lệ của công ty; ngày giao nhận; chữ ký của người góp vốn hoặc đại diện theo uỷ quyền của người góp vốn và người đại diện theo pháp luật của công ty; c) Cổ phần hoặc phần vốn góp bằng tài sản không phải là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng chỉ được coi là thanh toán xong khi quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản góp vốn đã chuyển sang công ty. 2. Tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của chủ doanh nghiệp tư nhân không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp. Điều 30. Định giá tài sản góp vốn 1. Tài sản góp vốn không phải là tiền Việt 1. Assets used to make capital contribution Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải other than Vietnamese currency, freely được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc convertible foreign currency or gold must be tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá. valuated by members, founding shareholders or professional valuation 2. Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông organization. sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí; 2. Valuation of assets used to make capital nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn so contribution for setting up an enterprise must be agreed by all members or founding với giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì shareholders on the principle of consensus. các thành viên, cổ đông sáng lập liên đới chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa If such assets are valued higher than their actual value at the time of capital vụ tài sản khác của công ty bằng số chênh contribution, members or founding lệch giữa giá trị được định và giá trị thực tế shareholders shall be jointly liable for the của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá. company's debts or other financial obligations with the difference between the 3. Tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động determined value and the actual value of do doanh nghiệp và người góp vốn thoả assets at the time of termination of thuận định giá hoặc do một tổ chức định giá valuation. chuyên nghiệp định giá. Trường hợp tổ chức 3. Valuation of assets used to make capital định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài contribution during the enterprise operation sản góp vốn phải được người góp vốn và shall be agreed by such enterprise and doanh nghiệp chấp thuận; nếu tài sản góp capital contributor or effected by a vốn được định giá cao hơn giá trị thực tế tại professional valuation organization. If such assets are valued by a professional valuation organization, their value must be agreed by the enterprise and capital contributor. If such assets are valued higher than their actual value at the time of capital contribution, the capital contributor or the valuation organization and the representative- at- law of the enterprise shall be jointly liable for the company's debts or other financial obligations with the difference between the determined value and the actual value of assets at the time of termination of v...
View Full Document

This document was uploaded on 03/01/2014.

Ask a homework question - tutors are online