code doanh nghiep

Iu 58 th lao tin lng v thng ca thnh vin hi ng thnh

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: capital share to other members or anyone else. Article 44.- Transfer of capital shares 1. Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó bỏ phiếu không tán thành đối với quyết định của Hội đồng thành viên về các vấn đề sau đây: Except for the case stated in Clause 6, Article 45 of this Law, a member of the limited liability company with two or more members shall be entitled to transfer partially or wholly his/her capital share to a third party according to the following a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên; b) Tổ chức lại công ty; c) Các trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty. Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định vấn đề quy định tại các điểm a, b và c khoản này. 2. Khi có yêu cầu của thành viên quy định tại khoản 1 Điều này, nếu không thoả thuận được về giá thì công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên đó theo giá thị trường hoặc giá được định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Việc thanh toán chỉ được thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. 3. Nếu công ty không mua lại phần vốn góp theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thành viên đó có quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên. Điều 44. Chuyển nhượng phần vốn góp Trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 45 của Luật này, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác provisions: 1. Such a capital share must be offered under the same conditions to all other members of the company in proportion to their capital shares. 2. Such a capital share may be transferred to a non- member person only if all remaining members of the company refuse to buy or are unable to buy up such a capital share within thirty days as from the date of offer. Article 45.- Handling of capital shares in other circumstances theo quy định sau đây: 1. If an individual- member of a limited liability company is dead or declared to be dead by the court, his/her testamentary heir or heir- at- law shall become member of the company. 2. If a member has his/her civil act capacity restricted or has lost it, his/her rights and obligations shall be performed through his/her guardian. 3. The capital share of a member shall be bought back by the company or transferred in accordance with Articles 43 and 44 of this Law in the following cases: a/ That member's heir refuses to become member of the company; b/ The donee stated in Clause 5 of this Article is not approved by the Members' Council to become member of the company; c/ The member is an organization that is dissolved or goes bankrupt. 4. If an individual- member is dead and has no heir or his/her heir refuses or is deprived of the right to inherit his/her capital share, such capital share shall be handled in accordance with the civil law. 1. Trong trường hợp thành viên là cá nhân chết hoặc bị Toà án tuyên bố là đã chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của thành viên đó là thành viên của công ty. 1. Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với...
View Full Document

This document was uploaded on 03/01/2014.

Ask a homework question - tutors are online