code doanh nghiep

Iu 86 s ng k c ng 1 cng ty c phn phi lp v lu gi

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: các hình thức sau đây: a) Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn hai năm, kể từ ngày đăng ký kinh doanh; đồng thời vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên; b) Mua lại phần vốn góp theo quy định tại Điều 44 của Luật này; c) Điều chỉnh giảm mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản giảm xuống của công ty. 4. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, công ty phải thông báo bằng văn bản đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Thông báo phải có các nội dung chủ yếu sau đây: a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh; b) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với thành viên là tổ chức; decision or registration business certificate of every member being an organization; capital share of each member; c/ The charter capital; amount of capital proposed to increase or decrease; d/ Time and method of capital increase or decrease; e/ Full name and signature of the chairman of the Members' Council and representative- at- law of the company. In case of charter capital increase, the notification must be attached with a decision thereon of the Members' Council. In case of charter capital decrease, it must be attached with a decision thereon of the Members' Council together with the latest financial statement, which must be certified by an independent auditor for companies with more than 50% of foreign capital share. The business registration office must register the increase or decrease in the charter capital within ten working days as from the date of receiving a notification. Article 61.- Conditions for profit distribution phần vốn góp của mỗi thành viên; c) Vốn điều lệ; số vốn dự định tăng hoặc giảm; d) Thời điểm, hình thức tăng hoặc giảm vốn; đ) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên, người đại diện theo pháp luật của công ty. Đối với trường hợp tăng vốn điều lệ, kèm theo thông báo phải có quyết định của Hội đồng thành viên. Đối với trường hợp giảm vốn điều lệ, kèm theo thông báo phải có quyết định của Hội đồng thành viên và báo cáo tài chính gần nhất; đối với công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50% thì báo cáo tài chính phải được xác nhận của kiểm toán độc lập. Cơ quan đăng ký kinh doanh đăng ký việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo. Điều 61. Điều kiện để chia lợi nhuận Công ty chỉ được chia lợi nhuận cho các thành viên khi công ty kinh doanh có lãi, đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; đồng thời vẫn phải bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản đến hạn trả khác sau khi chia lợi nhuận. A company shall be entitled to distribute profits to its members only if it makes profits after fulfilling tax and other financial obligations in accordance with the provisions of law and is still capable of paying off due debts and other property liabilities afterward. Article 62.- Recovery of contrib...
View Full Document

This document was uploaded on 03/01/2014.

Ask a homework question - tutors are online