code doanh nghiep

Code doanh nghiep

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: , unless it is otherwise provided for in the company's charter that it must be approved by the company owner before becoming effective. 7. Meetings of the Members' Council must be recorded in the minutes book. A minute of a meeting of the Members' Council must contain contents as provided for in Article 53 of this Law. Article 69.- President of the company 1. The president of the company shall act on behalf of the company owner in exercising his/her rights and performing his/her obligations; act on behalf of the company in exercising its rights and performing its obligations; be responsible to the company owner in exercising assigned rights and duties in accordance with this Law and other relevant laws. 2. Specific rights, obligations and duties and working regime of the president of the company toward the company owner shall comply with the company's charter and relevant laws. 3. Decisions of the president of the company on exercise of rights and performance of obligations of the company owner shall be legally effective from the date of approval by the company owner, unless otherwise provided for in the company's charter. Article 70.- Director or general director 6. Quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua khi có hơn một nửa số thành viên dự họp chấp thuận. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, tổ chức lại công ty, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty phải được ít nhất ba phần tư số thành viên dự họp chấp thuận. Quyết định của Hội đồng thành viên có giá trị pháp lý kể từ ngày được thông qua, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định phải được chủ sở hữu công ty chấp thuận. 7. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên phải được ghi vào sổ biên bản. Nội dung biên bản họp Hội đồng thành viên áp dụng theo quy định tại Điều 53 của Luật này. Điều 69. Chủ tịch công ty 1. Chủ tịch công ty nhân danh chủ sở hữu tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; có quyền nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty; chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan 2. Quyền, nghĩa vụ, nhiệm vụ cụ thể và chế độ làm việc của Chủ tịch công ty đối với chủ sở hữu công ty được thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan. 3. Quyết định của Chủ tịch công ty về thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty có giá trị pháp lý kể từ ngày được chủ sở hữu công ty phê duyệt, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác. Điều 70. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc 1. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty 1. The director or general director shall be bổ nhiệm hoặc thuê Giám đốc hoặc Tổng appointed or hired by the Members' Council giám đốc với nhiệm kỳ không quá năm năm or president of the company with a term of để điều hành hoạt động kinh doanh hàng not more than five years. He/ she shall run day- to- day business operation of the company and be responsible to the Members' Council or president of the company in exercising his/her rights and duties. 2. The director or general director shall have following powers: a/ To organize implementation of decisions of the Members' Council or president of the company; b/ To decide on matters related to day- to- day business operation o...
View Full Document

This document was uploaded on 03/01/2014.

Ask a homework question - tutors are online